طرح درس و لاگ بوک کارشناسی اتاق عمل

تعداد بازدید:۱۷۹۳

 

طرح درس تئوری

طرح درس آشنایی با بیماریهای داخلی (کلیه)

طرح درس تئوری آشنایی با بیماریهای داخلی (پوست و پستان)

تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن

تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، پالستیک، پوست وسوختگی و مراقبتهای آن

تکنولوژی جراحی ENT ،فک و صورت، دندان و

تکنولوژی جراحی زنان و اورولوژی و مراقبتهای آن

طرح درس جامع- اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه

طرح درس فوریت پزشکی

طرح درس اصول و فنون مهارت های بالینی

اصول بهداشت در اتاق عمل 

طرح درس تئوری  استریلیزاسیون و ضدعفونی

طرح درس تئوری بیهوشی و مراقبت های آن

طرح درس تئوری تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت های آن

طرح درس جامع تکنولوژی اتاق عمل اورژانس، تروما و مراقبت های آن

طرح درس تئوری  آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

آشنایی با بیماریهای داخلی 

طرح درس بیوشیمی اتاق عمل

طرح درس فوریت پزشکی اتاق عمل

 

طرح درس بالینی

طرح درس بالینی  ارتوپدی 1

طرح درس بالینی ارتوپدی  2

طرح درس بالینی گوارش و غدد

طرح درس بالینی کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

اصول و فنون عملکرد فرد سیار

کارآموزی تکنیک اتاق عمل ۱

کارآموزی در عرصه اتاق عمل عمل ترمیمی و جراحی پالستیک

اصول فنون اتاق عمل

تکینک در اتاق عمل یک 

 کاروزی اعصاب و روان (ICU نوروسرجری)

طرح درس بالینی فک و صورت

طرح درس کارآموزی تکنیک اتاق عمل یک

طرح درس کارآموزی تکنیک اتاق عمل  دو

طرح درس کارآموزی بخش استریل مرکزی

طرح درس  کارآموزی در عرصه جراحی گوارش و غدد

 

 

لاگ بوک

لاگ بوک اتاق عمل

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۲
-->