کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد دانشجویی

تعداد بازدید:۴۸۴۱

مسئول کمیته

نام و نام خانوادگی مسئول کمیته: آقای دکتر مهدی اجری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش پرستاری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.Ajri@arums.ac.ir

اعضاء کمیته:

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

۱

خانم دکتر سمیرا شهباززادگان

دکتری تخصصی بهداشت باروری

هیأت علمی- استادیار

معاون پژوهشی دانشکده

۲

خانم شهره مشفقی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت

۳

خانم رویا نیکجو

کارشناسی ارشد مامایی

مربی- هیأت علمی

۴

خانم زهرا اعتباری

کارشناسی ارشد پرستاری

مربی آموزشی

۵

خانم سمانه دباغ فکری

کارشناسی ارشد مامایی

مربی- هیأت علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالت دفتر استعدادهای درخشان

دفترپرورش استعدادهای دانشجویان جزئی از نظام آموزشی دانشکده است و سعی می کند با شناسایی دانشجو یان با استعداد و کوشا به رشد خرد و حرفه ای شدن آنها کمک شود تا افراد مفیدی برای ارتقاء سلامت جامعه باشند. این دفتر باید در برنامه ریزی راهبردی دانشگاه نقش موثرتری ایفا کند و کمک کند دانشجویان از همان ابتدا برای ارتقاء دانشکده خود برنامه ریزی و کار کنند.

واحد استعدادهای درخشان

نخبگان هر کشور مهمترین منابع آن کشور برای توسعه پایدار محسوب می شوند. اتخاذ رویکردی جامع، هدفدار جهت حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان ضروری است. برنامه ها و خدمات ویژه دانشجویان در صورتی می توانند موجب برآورده کردن نیازهای دانشجویان و ارتقاء پیشرفت علمی آنان گردند که بتواند توانائی های بالقوه و ویژه دانشجویان شناسایی و خدمات آموزشی بر توانایی های آنان متمرکز شود.

 

اهم وظایف کمیته استعداد درخشان

• هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

• برگزاری کارگاههای آموزشی

اساس برنامه ریزی دفتر استعدادهای درخشان

بر اساس عملکرد و نیاز دانشجو، خدماتی در جهت حرفه ای شدن به او ارائه می شود.

امکان ورود همه افراد به این برنامه وجود دارد.

ضمن ارج نهادن برگذشته افراد براساس عملکرد حال قضاوت می شوند نه فقط کذشته.

رشد همه جنبه فرد نه یک بعدی خواستگاه این دفتر است.

این دفتر افراد را در مسیر تکاملی یک انسان حرفه ای موثر در جهت حل مشکلات جامعه توانمند می سازد.

هر فرد برای کاری خلق شده است، ما به او کمک می کنیم تا کار مناسب خود را بسازد.

سایت استعداد درخشان در سیستم سما

سایت بنیاد ملی نخبگان

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۴۰۰
-->