خانم سوسن هوشمندی

تعداد بازدید:۸۳۵

 

خانم سوسن هوشمندی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی 

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: s.houshmandi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم سوسن هوشمندی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
فینال طرح درس   0.25   4 مامایی 99 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی درعرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی  پرخطر طرح درس     1 5 مامایی 99 طبق برنامه کارآموزی
بیماریهای زنان و نازایی طرح درس     0.25 1 ارشد مامایی 401 طبق برنامه کارآموزی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) زنان طرح درس 0.7     1 پرستاری 4002 شنبه 1--3 1
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)  طرح درس 0.7     1 مامایی 401 شنبه 3--5 5
بیماریهای زنان و ناباروری طرح درس 1     1  مامایی 400 چهار شنبه  5--7 3
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2) طرح درس 1     1 مامایی 401 شنبه 3--5 5

 

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->