خانم سوسن هوشمندی

تعداد بازدید:۱۲۱

 

خانم سوسن هوشمندی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی 

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: s.houshmandi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم سوسن هوشمندی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) کوریکولوم     0.5 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم سوسن هوشمندی
کارآموزی زایمان طبعی  کوریکولوم     1 5 مامایی 98 بلوپرینت خانم سوسن هوشمندی
کارآموزی در عرصه زایمان طبعی و غیر طبیعی(1)  کوریکولوم     1 5 مامایی 97 بلوپرینت خانم سوسن هوشمندی
کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان کوریکولوم     1 1 مامایی 97 بلوپرینت خانم سوسن هوشمندی
فینال  کوریکولوم   0.25   6 مامایی 96 بلوپرینت خانم سوسن هوشمندی

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->