خانم شهره مشفقی

تعداد بازدید:۱۵۵

خانم شهره مشفقی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: Sh.moshfeghi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم شهره مشفقی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
داروشناسی اورژانس کوریکولوم   0.5   1 ارشد اورژانس 400 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس3) کوریکولوم     1 1 ارشد اورژانس 99 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس کوریکولوم 1 1   1 فوریتهای پزشکی  400 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
اورژانسهای محیطی کوریکولوم 0.5 0.5   2 فوریتهای پزشکی  99 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن کوریکولوم 0.4     1 اتاق عمل 99 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان کوریکولوم   0.5   1 مامایی 400 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
اصول و مهارتهای پرستاری  کوریکولوم   0.75   2 پرستاری 4001 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
پرستاری کودک سالم  کوریکولوم   0.5   2 پرستاری 982 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3(پوست و سوختگی) کوریکولوم 0.6     1 پرستاری 981 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
کار آموزی در عرصه اصول مدیریت و خدمات پرستاری کوریکولوم     1 3 پرستاری 962 بلوپرینت خانم شهره مشفقی
پرستاری کودکان کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 981 بلوپرینت خانم شهره مشفقی

 

برنامه هفتگی  شهره مشفقی (عضو هیات علمی دانشگاه) در نیمسال اول 1401 - 1400

زمان

روزهای هفته

10 - 8

12 - 10

13 - 12

15 - 13

شنبه

پراتیک

ترم 1 پرستاری و فوریت

آشنایی با بیماری های داخلی

دانشجویان اتاق عمل ترم 3

پراتیک

ترم 1 پرستاری و فوریت

یکشنبه

پراتیک

ترم 1 پرستاری و فوریت

پراتیک

ترم 1 پرستاری و فوریت

داخلی جراحی 3

ترم 5 پرستاری

دوشنبه

پراتیک

ترم 1 پرستاری و فوریت

پراتیک

ترم 1 پرستاری و فوریت

بیماری های کودکان

ترم 5 پرستاری

سه شنبه

آداب پزشکی

دانشجویان پزشکی ترم 3

چهارشنبه

پراتیک

ترم 1 پرستاری و فوریت

فوریت های محیطی

دانشجویان ترم 3 فوریت

پنجشنبه

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->