ارشد مراقبت های ویژه ۹۸

تعداد بازدید:۴۴۲

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

آرایش دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه ورودی 98

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کارآموزی دیالیز     1 1 ارشد ویژه 98 خانم دکترمینا نهامین
کارورزی (جراحی قلب باز)     1 1 ارشد ویژه 98 خانم الهامه نصیری
کارورزی (اورژانس)     1 1 ارشد ویژه 98 آقای محمد تقی سواد پور
کارورزی(نوروسرجری)     1 1 ارشد ویژه 98 آقای دکتر مهدی اجری
کارورزی ( تروما)     1 1 ارشد ویژه 98 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کارورزی پرستاری مراقبتهای ویژه(ICU)     1 1 ارشد ویژه 98 خانم فرح وش پروین درآبادی
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰
-->