خانم فرح وش پروین درآباد

تعداد بازدید:۹۶

خانم فرح وش پروین درآباد

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.parvindarabad@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده خانم فرح وش پروین درآباد در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه(ICU) کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 بلوپرینت خانم فرح وش پروین درآباد
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه کوریکولوم     1 5 پرستاری 971 بلوپرینت خانم فرح وش پروین درآباد
کارورزی پرستاری مراقبتهای ویژه(ICU) کوریکولوم     1 1 ارشد ویژه 98 بلوپرینت خانم فرح وش پروین درآباد

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->