خانم فیروزه اسد زاده

تعداد بازدید:۱۴۷

خانم فیروزه اسد زاده

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.asadzadeh@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم فیروزه اسد زاده در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  کوریکولوم 2.5     1 پرستاری 991 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد کوریکولوم 1     1 پرستاری 982 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) زنان کوریکولوم 0.7     1 پرستاری 982 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیر در حوادث و فوریتها کوریکولوم 0.3   0.33 1 ارشد اورژانس 99 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
روش تحقیق کوریکولوم 0.5     1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
بارداری و زایمان و پدیده های نو.ین در مامایی(2) کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1) کوریکولوم 1.5   0.5 1 مامایی 400 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2) کوریکولوم 2     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
بهداشت مادر و کودک و بارداری(بهداشت4) کوریکولوم 2     1 مامایی 98 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
بیماریهای زنان و نا باروری کوریکولوم 2     1 مامایی 98 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
فینال کوریکولوم   0.25   2 مامایی 96 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->