کمیته امتحانات دانشکده

تعداد بازدید:۵۴۴۶

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

آقای دکتر رجب دشتی کلانتر

معاون آموزشی و ریاست کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

2

خانم دکتر فاطمه ابراهیمی

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی و عضو کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

3

آقای دکتر مهدی اجری

مدیر گروه  اتاق عمل و پرستاری مراقبتهای ویژه و عضو کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

4

خانم دکترفریده مصطفی زاده

مدیر گروه مامایی و عضو کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

5

آقای دکتر سعید مهری

مدیر گروه پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی و عضو کمیته امتحانات

6

خانم زهرا خلیلی

عضو کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

7

آقای مهندس زین العابدین قنبری

دبیر کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۲
-->