کمیته امتحانات دانشکده

تعداد بازدید:۵۱۹۷

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

آقای دکتر عقیل حبیبی

معاون آموزشی و ریاست کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

2

آقای دکتر محمدعلی محمدی

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی و عضو کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

3

خانم دکتر عفت مظاهری

مدیر گروه  اتاق عمل و پرستاری مراقبتهای ویژه و عضو کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

4

خانم دکتر پوران اخوان اکبری

مدیر گروه مامایی و عضو کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

5

آقای دکتر سعید مهری

مدیر گروه پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی و عضو کمیته امتحانات

6

آقای دکتر رجب دشتی کلانتر

عضو کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

7

آقای مهندس زین العابدین قنبری

دبیر کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۰
-->