دکتر رجب دشتی کلانتر

تعداد بازدید:۱۶۰

دکتر رجب دشتی کلانتر

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: r.dashti@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر مهدی اجری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
فرایند آموزش به بیمار کوریکولوم 0.5 0.5   2 پرستاری 991 بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
دارو شناسی بالینی پرستاری  کوریکولوم 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 400 بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
پاتو فیزیولوژی کوریکولوم 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 400 بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کارورزی ( تروما) کوریکولوم     1 1 ارشد ویژه 98 بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
بیهوشی و مراقبتهای آن کوریکولوم 0.75 0.25   2 اتاق عمل 99 بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن کوریکولوم 0.5     1 اتاق عمل 98  بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی در اورژانس تروماو بحرانها و حوادث غیر مترقبه کوریکولوم 0.34     1 اتاق عمل 98  بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کار آموزی تکنیک اتاق عمل 2 کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 98 بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کار آموزی در عرصه  اتاق عمل گوارش و غدد کوریکولوم     1 2 اتاق عمل 97 بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->