دکتر رجب دشتی کلانتر

تعداد بازدید:۱۲۸۶

دکتر رجب دشتی کلانتر

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: r.dashti@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر رجب دشتی کلانتر در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی طرح درس 1     1 اتاق عمل 402 سه شنبه 5--7 9
پاتو فیزیولوژی طرح درس 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 402 سه شنبه 3--5 4
داروشناسی بالینی پرستاری طرح درس 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 402 سه شنبه 3--5 4
فرایند آموزش به بیمار طرح درس 0.5 0.5   2 پرستاری 4011 یکشنبه 3--5 2
اورژانس های داخلی 3( اورژانسهای تنفسی، غدد، متابولیک، آلرژیک و مسمومیت) طرح درس 1.5     1 فوریتهای پزشکی 400 چهار شنبه  8--10 3
تکنولوژی اتاق عمل  در اورژانس تروماو بحران ها و حوادث غیرمترقبه و مراقبت های آن طرح درس 0.34     1 اتاق عمل 400 شنبه 3--5 3
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن طرح درس 0.5     1 اتاق عمل 400 شنبه 3--5 3
بیهوشی و مراقبتهای آن طرح درس 0.75 0.25   2 اتاق عمل 401 یکشنبه 5--3 4
کار آموزی مراقبتهای ویژه اورژانس  و تروما       1 1 ارشد ویژه 4002 طبق برنامه کارآموزی
کار آموزی تکنیک اتاق عمل 2 طرح درس     1 4 اتاق عمل 400 طبق برنامه کارآموزی

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->