خانم ایراندخت اللهیاری

تعداد بازدید:۱۲۴

خانم ایراندخت اللهیاری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: i.allahyari@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم ایراندخت اللهیاری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
پرستاری کودک سالم  کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 982 بلوپرینت خانم ایراندخت الهیاری
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد کوریکولوم 1     1 پرستاری 982 بلوپرینت خانم ایراندخت الهیاری
پرستاری بیماریهای کودکان کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 981 بلوپرینت خانم ایراندخت الهیاری
کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 بلوپرینت خانم ایراندخت الهیاری
کارآموزی پرستاری در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان کوریکولوم     1 4 پرستاری 962 بلوپرینت خانم ایراندخت الهیاری

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->