خانم ایراندخت اللهیاری

تعداد بازدید:۷۸۱

خانم ایراندخت اللهیاری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: i.allahyari@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم ایراندخت اللهیاری در نیمسال تحصیلی جاری

 

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۱
-->