خانم حبیبه صالحی

تعداد بازدید:۱۱۵

 

خانم حبیبه صالحی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: h.salehi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم  خانم حبیبه صالحی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
بیماریهای زنان و نازایی کوریکولوم     0.25 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم حبیبه صالحی
کار آموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری کوریکولوم     1 5 مامایی 97 بلوپرینت خانم حبیبه صالحی
کار آموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1) کوریکولوم     1 5 مامایی 97 بلوپرینت خانم حبیبه صالحی
کارآموزی بیماریهای زنان کوریکولوم     1 2 مامایی 98 بلوپرینت خانم حبیبه صالحی
فینال کوریکولوم   0.25   4 مامایی 96 بلوپرینت خانم حبیبه صالحی

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->