خانم حبیبه صالحی

تعداد بازدید:۵۰۱

 

خانم حبیبه صالحی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: h.salehi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم  خانم حبیبه صالحی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
فینال طرح درس   0.25   4 مامایی 99      
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)  طرح درس 1.3     1 مامایی 401 یکشنبه 3--5 6
بیماریهای زنان و ناباروری طرح درس 0.7     1  مامایی 400 هماهنگی در طول ترم
کارآموزی درعرصه بیماریهای زنان و ناباروری* طرح درس     1 5 مامایی 99 طبق برنامه کارآموزی
بیماریهای زنان و نازایی طرح درس     0.25 1 ارشد مامایی 401 طبق برنامه کارآموزی
کار آموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1) طرح درس     1 5 مامایی 99 طبق برنامه کارآموزی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->