ارشد پرستاری اورژانس ۹۹

تعداد بازدید:۸۵۵

برنامه آموزشی (کوریکولوم)  کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری اورژانس

آرایش دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 99

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس2) 0.5     1 ارشد اورژانس 99 آقای دکتر ناصر مظفری
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس2) 0.4     1 ارشد اورژانس 99 آقای دکتر عقیل حبیبی
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس2) - اعصاب     0.5 1 ارشد اورژانس 99 خانم دکتر نازیلا وثوقی
نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیر در حوادث و فوریتها 0.4     1 ارشد اورژانس 99 خانم دکتر نازیلا وثوقی
نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیر در حوادث و فوریتها     0.33 1 ارشد اورژانس 99 خانم دکتر نازیلا وثوقی
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس2) 0.4   1 1 ارشد اورژانس 99 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس3) کلیه و مجاری ادراری 0.3     1 ارشد اورژانس 99 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیر در حوادث و فوریتها 0.3   0.33 1 ارشد اورژانس 99 خانم فیروزه اسدزاده
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس3) قلب و تنفس 0.8   1 1 ارشد اورژانس 99 آقای دکترمهدی حیدر زاده
نیاز های ویژه گروههای اسیب پذیر در حوادث و فوریتها 0.4   0.33 1 ارشد اورژانس 99 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس3)     1 1 ارشد اورژانس 99 خانم شهره مشفقی
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس (پرستاری اورژانس 2) 0.2   0.5 1 ارشد اورژانس 99 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
نیاز های ویزه گروههای آسیب پذیر در حوادث و فوریتها 0.4     1 ارشد اورژانس 99 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(3)تروما 0.4     1 ارشد اورژانس 99 آقای دکتر سعید مهری

 

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰
-->