خانم زهرا بی پیرایه

تعداد بازدید:۱۱۹

خانم زهرا بی پیرایه

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی  پرستاری 

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: z.bipirayeh@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم زهرا بی پیرایه در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان کوریکولوم     1 7 پرستاری 981 بلوپرینت خانم زهرا بی پیرایه
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(قلب) کوریکولوم     1 2 پرستاری 971 بلوپرینت خانم زهرا بی پیرایه
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(ارولوژی) کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 بلوپرینت خانم زهرا بی پیرایه

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->