نمای کلی پژوهش دانشکده

تعداد بازدید:۱۶۸

 

پژوهش های گروه پرستاری داخلی جراحی

ردیف  نام دانشجو  گروه و رشته ورودی  عنوان پایان نامه 
1 الهام انیسی  داخلی جراحی  93 مقایسه تاثیر موسیقی وماساژچشم برتهوع واستفراغ بیماران تحت شیمی درمانی 
2 ثریا پارسا  داخلی جراحی  93 دیسترس دیابت برعوامل تعیین کننده ان بربیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی ره سال 95
3 زهرا حقیقی  داخلی جراحی  93 بررسی تاثیر ضماد کره حیوانی برروند بهبودی زخم بستر دربیماران بستری درمراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
4 یونس خلیلی  داخلی جراحی  93 بررسی ویژگی های روان سنجی وتعیین ابعاد سیستم بررسی علائم ادمونتن دربیماران مبتلا به سرطان 
5 نرگس رمضان زاده  داخلی جراحی  93 بررسی بار مراقبتی وحمایت اجتماعی درخانواده بیماران مبتلا به سرطان دربیمارستان امام خمینی اردبیل سال 1395
6 مسعود نوروزی  داخلی جراحی  93 بررسی بی نزاکتی درک شده درتعاملات فراگیر- فراده دردانشگاه علوم پزشکی اردبیل -سال 1394
7 سمیرا صمدزاده  داخلی جراحی  94 بررسی تاثیر اموزش بررفتارهای مراقبت ازسقوط  درسالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل 1396
8 فاطمه فرزانه  داخلی جراحی  94 میزان رعایت ایین اخلاق حرفه ای پرستاری از دیدگاه پرستاران وبیماران بیمارستانهای شهر اردبیل  
9 زهره نوری  داخلی جراحی  94 بررسی شدت خستگی وبرخی عوامل مرتبط باان دربیماران مبتلا به دیابت نوع 2مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در1396
10 فائزه عباسی  داخلی جراحی  94 رابطه استیگماباحمایت اجتماعی درزنان نابارورمراجعه کننده به مرکز ناباروری قفقازشهراردبیل 
11 فاطمه صادقپور داخلی جراحی  94 بررسی میزان پیش بینی کنندگی هوش هیجانی بررشد پس از سانحه دربیماران تحت درمان باهمودیالیزبدراستان اردبیل 
12 سولماز ارشادی فرد داخلی جراحی  94 مقایسه تاثیردوروش یادگیری ویدوکست سخنرانی وجزوه بریادگیری ورضایت دانشجویان پرستاری 
13 شهلا الیاس زاده  داخلی جراحی  94 بررسی علائم پیش درامدقلبی وویژگب های روانسنجی دومقیاس غربالگری علایم پیش درامددربیماران مبتلا به سندرم کرونری حادبستری دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل 
14 مرضیه پناهی داخلی جراحی  94 تجارب زیسته والدین دختران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اردبیل 
15 هیروپاینده  داخلی جراحی  94 مقایسه منزلت وحریم خصوصی درک شده بیماران بستری بخشهای داخلی وجراحی مراکزآموزشی درمانی شهر اردبیل 
16 کبری انامی داخلی جراحی  94 مقایسه تنیدگی اخلاقی پرستاران شاغل دربخش های اورژانس ومراقبتهای ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل درسال 1395
17 نسیم ختمی نسب  داخلی جراحی  94 بررسی وضعیت سلامت دهان وکیفیت زندگی مرتبط باآن درسالمندان تحت پوشش بهزیستی اردبیل 
18 احمد اسمعیل زاده  داخلی جراحی  95 ترجمه وروان سنجی مقیاس ارزیابی مراقبت پرستاری خوب ازدیدگاه پرستاران وبیماران درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل سال1396
19 سودابه محمدی  داخلی جراحی  95 بررسی ارتباط رفتارهای سلامتی ونمایه توده بدنی باپوسیدگی دندان دردانش اموزان مدارس ابتدایی شهر اردبیل درسال 1396
20 اعظم تدین  داخلی جراحی  95 بررسی وضعیت همکاری حرفه ای پرستار-پرستارازدیدگاه پرستاران بخش های مراقبت های ویژه مراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل سال 1396
21 رویا خیری  داخلی جراحی  95 بررسی اعتیادبه اینترنت وارتباط ان باکیفیت خواب واضطراب دانشجویان 
22 فرهودپالیزوان  داخلی جراحی  95 بررسی ارتباط ادراک فساد واحساس عدالت سازمانی درپرستاران وکارکنان مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1396
23 حبیبه محرم زاده  داخلی جراحی  96 روان سنجی ازمون دانش زخم فشاری پیپر- زولکووسکی درپرستاران شاغل درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل 1397
24 ارزونوری داخلی جراحی  96 بررسی تاثیراموزش دستورالعمل های استانداردکارباداروهای ضدنئوپلاسم برفراینددارودرمانی ایمن درپرستاران واخدهای شیمی درمانی شهر اردبیل 98-99
25 فرزانه اعتباری  داخلی جراحی  96 بررسی پیش کننده های رفتاراخلاقی دردانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1398
26 زهرا دادرس داخلی جراحی  96 بررسی ارتباط خود مراقبتی بانیم رخ شخصیتی دربیماران مبتلا به دیابت نوع 2مراجعه کننده به درمانگاه دیابت مرکزآموزشی درمانی امام خمینی ره اردبیل سال 1400
27 محسن محمدی داخلی جراحی  96 روان سنجی نسخه فارسی مقیاس رضایت از مراقبت پرستاری نبوکاسل دربیماران بستری دربخشهای داخلی وجراحی عمومی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل سال 1397
28 مسعود سعیدیان  داخلی جراحی  96 بررسی ارتباط توانایی حل مسئله وزمان پاسخگویی تکنسین های فوریت پزشکی تحت پوشش سامانه آسایاراردبیل درسال 98
29 زهرا حیدری  داخلی جراحی  96 بررسی تاثیر الگوی توانمندساز خانواده محوربرکیفیت زندگی بیماران مبتلا به انسدادمزمن ریوی بستری دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل سال 1398
30 رضا عبدالهی  داخلی جراحی  97 بررسی ارتباط بین شجاعت اخلاقی حرفه ای وحمایت سازمانی با تاب آوری پرستاران شاغل دربیمارستان های اموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1398
31 مریم رضوانی  داخلی جراحی  97 ارتباط تاب اوری باکیفیت خواب درمادران دارای کودک مبتلا به بیماری فلج مغزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی ودرمانی بوعلی اردبیل 
32 بهروز جعفری  داخلی جراحی  97 بررسی کیفیت رضایت اگاهانه از دیدگاه بیماران بستری وپرستاران مراکز اموزشی درمانی اردبیل سال 99
33 زینب حسینی  داخلی جراحی  97 ترجمه وروان سنجی ابزارمراقبت پرستاری ازدست رفته درمراکزآموزشی درمانی شهر اردبیل 1398
34 خدیجه حیدرپور داخلی جراحی  97 ترجمه وروان سنجی مقیاس ارزیابی درد، تحریک پذیری وتسکین درنوزادان بستری دربخش های مراقبت های ویژه مراکزآموزشی درمانی اردبیل سال 1398
35 وحید براری داخلی جراحی  97 بررسی استیگمادربیماران مبتلا به کووید19وخانواده های آنها دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل درسال 1400
36 سودا قردشخانی  داخلی جراحی  98 بررسی ویژگی های روانسنجی ابزارخودگزارشی پایش مراقبت از پیری سالم مغزی (HABC-MSR) دربیماران ترخیص شده ازبخش ICUمراکزاموزشی -درمانی شهراردبیل 
37 نگین اسلام زاده  داخلی جراحی  98 طراحی وساخت اپلیکشن ارتباطی اوابرای بیماران مبتلا به افازی بروکه اکتسابی 
38 اسماعیل سلیمی داخلی جراحی  98 بررسی میزان مقبولیت واکسن کووید 19وعوامل مرتبط باان دربیماران دیابت شهراردبیل درسال 1400
39 حامد نوزاد داخلی جراحی  98  
40 حسین احمدی  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط خستگی ناشی ازشفقت بادیسترس اخلاقی واسیبهای اخلاقی پرستاران شاغل درمراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1400
41 الهام اهنگری  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط رهبری مسموم مدیران پرستاری با تمایل به ترک شغل وگزارش رویدادهای ناخواسته از دیدگاه پرستاران شاغل درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1400
42 شیوا ایرانی  داخلی جراحی  99 ترجمه وروانسنجی ابزار خودمراقبتی جامع دیابت cdsmsدرمراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 
4 الهه تقیلو داخلی جراحی  99 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تضعیف روحیه در بیماران مبتلا به سرطان در اردبیل 
44 سیمین ستونه  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط معنای زندگی وترس از مرگ در خانواده وبیماران کووید 19ترخیص شده ازمراکزاموزشی ودرمانی شهر اردبیل درسال 1400
45 فردین شهباززاده داخلی جراحی  99  
46 مریم صدایی  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط انگ اجتماعی ومیزان تبعیت از درمان دربیماران دیابت نوع 2درمراکزتحت پوشش جامع سلامت شهر اردبیل درسال 1400
47 کیمیا فریدی  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط بین استقلال حرفه ای با شادمانی پرستاران شاغل در مراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل
48 سید میلاد حسینی  داخلی جراحی  1400  
49 لیلا خرده فروش داخلی جراحی  1400  
50 امیرحسین صدیقیان  داخلی جراحی  1400  
51 رامین نیک برش داخلی جراحی  1400  
52 محمد رضا واجدپور داخلی جراحی  1400  
53 جواداسدالهی  داخلی جراحی  1400  
54 علی قربانی  داخلی جراحی  1400  

 

پژوهش های گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای بیمارستانی

 

ردیف  نام دانشجو  گروه و رشته ورودی  عنوان پایان نامه 
68 حسین اسدی  اورژانس  97 بررسی شیوع سندرم فرتوتی وعوامل مرتبط باان درسالمندان مراجعه کننده به اورژانس های مراکز اموزشی درمانی اردبیل سال1398
69 مهناز داوری  اورژانس  97 شناسایی پیش بینی کننده 
70 اسلام صبحی  اورژانس  97 تبیین چالش های سوادسلامت دربیماران سندرم کورنری حادوارائه راهکارهای ارتقاء دهنده آن 
71 حسین مصری  اورژانس  97 بررسی مشکلات مرتبط بانوبت کاری درتکنسین های فوریت های پزشکی استان اردبیل درسال 1398
72 اصغر اکبری  اورژانس  97 بررسی میزان خطای داروئی واکنش های روانی وعوامل موثربران از دیدگاه پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی شهر اردبیل سال1399
73 ایندیرامدرس اورژانس  97 بررسی مراقبت پرستاری از سالمندان ازدیدگاه پرستاران شاغل دربخشهای اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1398
74 زهراسلامی  اورژانس  98 بررسی عوامل تنش زای درک شده وراهبردهای مقابه ای مواجهه باطغیان کووید 19درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400
75 علیرضا میرزایی اورژانس  98 بررسی ارتباط مقابله معنوی با استرس شغلی درپرستاران اورژانس بیمارستانی وپیش بیمارستانی استان اردبیل سال 1399
76 اسلام عزیزپور اورژانس  98 بررسی اطلاعات امادگی اورژانس وارتباط ان باکاربردشهود وتصمیم گیری تریاژدرپرستاران اورژانس استان اردبیل 
77 مریم اذری  اورژانس  98 بررسی عوامل تنش زای درک شده وراهبردهای مقابه ای مواجهه باطغیان کووید 19درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400
78 محمود ازاد اورژانس  98 تبیین روشهای مقابله با اضطراب کووید 19وارائه راهکاردرپرستاران اورژانس اردبیل دریک مطالعه کیفی سال 1400
79 زهرا بهاری  اورژانس  99 بررسی ارتباط مهارت های ارتباطی وکیفیت ارائه مراقبت های پرستاری بامیزان اعتماد بیماران دربخش های اورژانس مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400
80 سولماز پورحمزه  اورژانس  99 بررسی ارتباط بین دیسترس اخلاقی وخستگی از دلسوزی درپرستاران بخشهای اورژانس بیمارستانهای اموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
81 غلامرضا سرکاری اورژانس  99 بررسی ارتباط بین ترس از خشونت محل کاراینده وقصدترکشغل درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی استان اردبیل 1400 
82 مریم هاشمیان  اورژانس  99 بررسی ارتلاط عوامل محیط کاری باسکوت درمورد ایمنی بیماردرپرستاران مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400
83 فرزاد وقری مقدم  اورژانس  99  
84 شیرین اردفروش اورژانس  1400  
85 پروین نافع  اورژانس  1400  
86 فاطمه جعفری اورژانس  1400  
87 تهمینه رحمت خواه   اورژانس  1400  
88 سودا علی دخت  اورژانس  1400  

 

پژوهش های گروه مامایی

ردیف  نام دانشجو  گروه و رشته ورودی  عنوان پایان نامه 
55 فاطمه نصرتی  مامائی  98 حمایت اجتماعی ،تهدیددرک شده واظطراب کرونادرزنان باردارمراجعه کننده به مراکزبهداشتی درشهر اردبیل سال 1399
56 شیوا جگرگوشه  مامائی  98 بررسی تاثیر رابطه جنسی درماه اخربارداری برفرایندزایمان درزنان نخست زای شهر اردبیل 
57 فریده باقری  مامائی  98 بررسی کارکرد جنسی ، رفتار جنسی وتغییرات زندگی جنسی زنان در اپیدمی کووید 19شهراردبیل در سال 1400
58 فتانه امین دهقان  مامائی  99  
59 کوثرحسن نژاد مامائی  99 بررسی رابطه عزت نفس جنسی باکارکردوسوادسلامت جنسی درزنان ختنه شده شهرستان سردشت درسال1400
60 الهام صحرائی  مامائی  99  
61 ساجده کوهی  مامائی  99  
62 ازیتا یارمحمدی  مامائی  99 مقایسه تاثیر اموزش عفونت پس از زایمان به دوروش سخنرانی ونقشه مفهومی بریادگیری دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل براساس مرل کرک پاتریک 
63 معصومه اسمعیلی  مامائی  1400  
64 منصوره دلفار مامائی  1400  
65 افسانه قاسمی  مامائی  1400  
66 سیمین محمودی  مامائی  1400  
67 الهام عبداله زاده  مامائی  1400  

 

پژوهش های گروه مراقبتهای ویژه و اتاق عمل

ردیف  نام دانشجو  گروه و رشته ورودی  عنوان پایان نامه 
89 سمیه باشتی  مراقبت ویژه  93 مقایسه تاثیرملاقات ممنوع وکنترل شده برمیزان اضطراب بیماران انژین قلبی بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهید رجایی گجساران 
90 هدا چوکلائی  مراقبت ویژه  93 مقایسه ویژگی های روان سنجی مقیاس رفتاری دردومقیاس غیرکلامی درددربخش های مراقبت ویژه شهر اردبیل 
91 سودابه بابائی  مراقبت ویژه  93 بررسی تاثیرعصاره گل محمدی برسطح اضطراب وکیفیت خواب بیماران کاندیدانژیوگرافی بخش مراقبت ویژه 
92 رقیه فلاح  مراقبت ویژه  93 تبیین ادراکات خانواده های دارای بیمار کمایی ازبخش های مراقبت ویژه 
93 المیرا سلامی  مراقبت ویژه  93 تاثیر تغییر وضعیت برفشارکاف دونوع لوله تراشه ساده واسپیرال دربیماران تحت تهویه مکانیکی بستری دربخش های مراقبت ویژه 
94 اسیه شعبانی  مراقبت ویژه  93 مقایسه تاثیرساکشن بازوبسته لوله تراشه بروضعیت همودینامیک بیماران تروما به سردربخش مراقبت ویژه 
95 فرهاد غیبتی  مراقبت ویژه  93 بررسی تاثیر زمان جابجایی برکیفیت فشردن قفسه سینه دراحیاگران حرفه ای وغیرحرفه ای 
96 عاطفه موسوی  مراقبت ویژه  93 تبیین تجارب زیسته بیماران بستری دربخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز از هنردرمراقبت پرستاری 
97 مرجان پورکارجدید مراقبت ویژه  93 بررسی بی نزاکتی درک شده وارتباط آن بافرسودگی شغلی درپرستاران شاغل دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -سال 1395
98 افسانه بادروح  مراقبت ویژه  93 مقایسه آموزش گروهی وفردی بروابستگی وانگیزه ترک سیگاردربیماران عروق کرونری بستری دربیمارستان بوعلی سینا قزوین 
99 هاجر علیپور مراقبت ویژه  93 بررسی عملکرد پرستاران بخش های ویژه درارتباط باتغذیه لوله ای وبرخی عوامل موثربران درشهراردبیل
100 نفیسه کوچکی  مراقبت ویژه  93 بررسی رابطه مشکلات اخلاقی درک شده درمحیط های بالینی وارتباط ان بادیسترس اخلاقی دردانشجویان دانشگداه علوم پزشکی اردبیل سال 1395
101 دلشاد اقامحمدی  مراقبت ویژه  93 بررسی وضعیت همکاری پزشک وپرستاروارتباط ان با استقلال حرفه ای پرستاران بخشهای مراقبت ویژه مراکز اموزشی درمانی اردبیل 
102 حسین حسبن زاده  مراقبت ویژه  94 بررسی رفتارهای مراقبت از بیمار وعوامل موثربرآن از دیدگاه پرستاران شاغل درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل 1396
103 تهمینه عزیززاده  مراقبت ویژه  94 بررسی سطوح ومدیریت تعارض درپرستاران بخشهای مراقبت ویژه مراکز اموزشی درمانی وبیمارستان تامین اجتماعی اردبیل درسال1396
104 مرضیه غنی زاده  مراقبت ویژه  94 بررسی تنیدگی والدینی وحمایت اجتماعی در مادران دارای کودک معلول تحت پوشش بهزیستی شهر اردبیل 1397 
105 شبنم صالحی  مراقبت ویژه  94 مقایسه صحت سه ابزارMPMII،APACHEllT،SOFAدرپیش بینی مرگ ومیربیماران بستری دربخش مراقبت ویژه مراکزدرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهراردبیل 
106 زهرا دشتی  مراقبت ویژه  94 بررسی میزان خطاهای دارویی وپاسخ های عاطفی پرستاران بخش های ویژه بیمارستان های شهر اردبیل
107 شهین شیفته  مراقبت ویژه  94 بررسی ارتباط هوش اخلاقی وجواخلاقی با شیوه های مقابله با استرس در پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز اموزشی درمانی اردبیل 
108 رباب جوانمرد مراقبت ویژه  95 تاثیر مراقبت مبتنی برپروتکل باروبرسلامت دهان بیماران تحت درمان باتهویه مصنوعی بستری دربخش مراقبت های ویژه
109 فاطمه فیروزی  مراقبت ویژه  95 بررسی سطح مراقبت فرهنگی در پرستاران شاغل دربیمارستان های اموزشی شهراردبیل سال1396
110 فاطمه محمدی  مراقبت ویژه  95 تاثیر اموزش برعملکرد پرستاران در ساکشن داخل تراشه بیماران بخش های مراقبت ویژه مرکزاموزشی درمانی امام خمینی (ره)شهر اردبیل
111 عدیله عالی  مراقبت ویژه  95 بررسی ارتباط خودکارامدی مادران با کنترل اسم درکودکان مراجعه کننده به مرکزاموزشی درمانی بوعلی اردبیل 1397
112 سعیده جامه  مراقبت ویژه  95 بررسی وضعیت ارتباط پرستاربا بیمارازدیدگاه پرستاران وبیماران بستری درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل 1397
113 زهره امیرعجم  مراقبت ویژه  95 ترجمه وروان سنجی مقیاس غربالگری دلیریوم توسط پرستاران (NU-DESC)دربیماران بستری دربیمارستان های اموزشی - درمانی شهر اردبیل 
114 مریم هادی مقدم  مراقبت ویژه  95 بررسی وضعیت تعامل واعتماد پرستاران وارتباط ان با رفتار عملکردی پرستاران در مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل سال 1397
115 مینا معبودی  مراقبت ویژه  96 بررسی فراوانی سندرم ساختمان بیماروعوامل محیطی مرتبط با ان درپرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل درسال 1398
116 زینب سلیمانی  مراقبت ویژه  96 بررسی تاثیر موسیقی سفید بر درد بیماران با اختلال هوشیاری در بخش مراقبت ویژه مغز واعصاب مرکز اموزشی درمانی فاطمی سال 1398
117 زهرا اسدی فر مراقبت ویژه  96 بررسی مقایسه ای فرهنگ ایمنی پرستاران بخشهای مراقبت های ویژه واورژانس اردبیل سال 1398
118 مژگان نجفی  مراقبت ویژه  96 بررسی وضعیت هوشیاری مراقبتی پرستاران بخشهای ویژه مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل سال 1397
119 اسما اسدی  مراقبت ویژه  96 بررسی تاثیر خنده درمانی بر اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی درمرکزاموزشی درمانی امام خمینی اردبیل 
120 فاطمه مهری  مراقبت ویژه  96 بررسی ارتباط شکست شناختی شغلی ومحتوای شغلی در پرستاران بخشهای ویژه مراکز اموزشی درمانی وتامین اجتماعی اردبیل سال1399
121 المیرا فولادی  مراقبت ویژه  96 بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی پرستاران با مراقبت پرستاری فراموش شده درمراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل سال 1400
122 روشنک افتخار اردبیلی مراقبت ویژه  97 مقایسه تاثیر دو روش واقعیت مجازی ومولتی مدیا بر میزان اضطراب واسترس همراهان بیمارتحت انژیوگرافی درمرکزاموزشی درمانی شهر اردبیل
123 اسماعیل موسی زاده  مراقبت ویژه  97  
124 مینا پوراسمعیل مراقبت ویژه  97 بررسی تاثیربرنامه بازدیداز منزل برکیفیت زندگی وتبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیزشهر اردبیل درسال 1399
125 حبیب رزمی مراقبت ویژه  97 بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کاری ورضایت شغلی پرستاران شاغل در بخشهای کروناوبخشهای عادی مراکزاموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1400
126 محمد خوبی مراقبت ویژه  97  
127 نرگس محسن زاده  مراقبت ویژه  97 بررسی ارتباط حمایت اجتماعی بارکاری واسترس شغلی باخستگی پرستاران بخشهای کرونایی اردبیل درسال 1400
128 علی رستمی  مراقبت ویژه  97 بررسی اگاهی وعملکرد پرستاران درخصوص رعایت جنبه های قانونی حرفه ای درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل سال1399 
129 پریسا کریمی  مراقبت ویژه  98 بررسی ارتباط مراقبت مشارکتی درخودمراقبتی باکیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های شهر اردبیل
130 میلاداسدپور مراقبت ویژه  98  
131 فاطمه بابایی مراقبت ویژه  98 بررسی ارتباط میزان کفایت اجتماعی بامیزان تبعیت از درمان در بیماران قلبی ترخیص شده از بخشهای قلبی مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1399
132 فریده احدی  مراقبت ویژه  98 بررسی وضعیت مدیریت استروک حاد مغزی دربین پرستاران پیش بیمارستانی وبیمارستانی شهر اردبیل درسال 1400
133 ارمان علیزاده  مراقبت ویژه  98  
134 مهسا پوربایرامیان  مراقبت ویژه  99  
135 جلال رحیمی  مراقبت ویژه  99  
136 زهرا لطفی  مراقبت ویژه  99  
137 بهناز هوشیار مراقبت ویژه  99  

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۴۰۰
-->