خانم نسرین همایونفر

تعداد بازدید:۱۰۰

خانم نسرین همایونفر

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: n.homayounfar@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم نسرین همایونفر در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰
-->