خانم رافت کاظم زاده

تعداد بازدید:۱۲۳

 

 

خانم رافت کاظم زاده

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: r.kazemzadeh@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم رافت کاظم زاده در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی بیماریهای زنان کوریکولوم     1 5 مامایی 97 بلوپرینت خانم رافت کاظم زاده 
کارآموزی درعرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی * کوریکولوم     1 5 مامایی 97 بلوپرینت خانم رافت کاظم زاده 
بیماریهای زنان و نازایی کوریکولوم     0.25 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم رافت کاظم زاده 
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 2( تکمیل آمار زایمانی) کوریکولوم     1 1 مامایی 96 بلوپرینت خانم رافت کاظم زاده 
فینال کوریکولوم   0.25   4 مامایی 96 بلوپرینت خانم رافت کاظم زاده 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->