کارشناسی پیوسته مامایی ۹۸

تعداد بازدید:۵۹۶

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی مامایی

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته مامایی 981 (ترم چهار) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
بارداری وزایمان (2)- زایمان طبیعی ایمن و فیزیولوژیک وروشهای کاهش درد زایمان طرح درس کوریکولوم 2     1  مامایی 98 خانم معصومه رستم نژاد
رتباطات، آموزش،و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 3) طرح درس کوریکولوم 1       مامایی 98 خانم فیروزه اسدزاده
کار آموزی بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 98 خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
کارآموزی بارداری طبیعی  طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 98  
کار آموزی نوزادان طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 98 خانم سمانه دباغ فکری
فیزیو پاتی و بیماریهای داخلی 2 طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 98 خانم دکتر پوران اخوان اکبری
ژنتیک طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 98 آقای دکتر فرهاد جدی
داروشناسی  2 طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 98 آقای دکتر جلال کرامت
انقلاب اسلامی ایران طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 98 آقای دکتر بهراداسدی
ژنتیک طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 98 آقای دکتر بهزاد داورنیا 
ژنتیک طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 98 آقای دکتر سعید حسینی اصل
ژنتیک طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 98 آقای روح اله مراد پور
اصول تغذیه مادروکودک طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 98  
بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 98 خانم دکتر لیلا رئیسی
تربیت بدنی 2 طرح درس کوریکولوم   1   2 مامایی 98 خانم زهرا علی اکبری

 

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته مامایی 981 (ترم پنج) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
بارداری و (3) بارداری و زایمان غیر طبیعی طرح درس کوریکولوم 2     1  مامایی 98 خانم معصومه رستم نژاد
بهداشت مادر و کودک و بارداری(بهداشت4) طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 98 خانم فیروزه اسدزاده
بیماریهای زنان و نا باروری طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 98 خانم فیروزه اسدزاده
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(3) طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 98 خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
کارآموزی زایمان طبعی  طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 98 خانم سوسن هوشمندی
کارآموزی بیماریهای زنان طرح درس کوریکولوم     1 2 مامایی 98 خانم حبیبه صالحی
بیماریهای زنان و ناباروری طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 98 خانم دکتر سمیرا میرزایی
کارآموزی بیماریهای داخلی- جراحی طرح درس کوریکولوم     1 1 مامایی 98  
آمار حیاتی طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   2 مامایی 98 آقای مالک اباذری
کارآموزی زایمان طبیعی  طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 98 خانم راحله افتخاری
کارآموزی بیماریهای زنان طرح درس کوریکولوم     1 3 مامایی 98 خانم آرزو صفرزاده
تاریخ تحلیلی صدر اسلام طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 98 حاج آقا واحدی زاده
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی طرح درس کوریکولوم 0.25     1 مامایی 98  
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی طرح درس کوریکولوم 1.25     1 مامایی 98  
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3) طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 98 خانم فریده مصطفی زاده 
کارآموزی بیماریهای داخلی -جراحی طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 98 خانم سمانه دباغ فکری

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۴۰۰
-->