اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۲۹۳۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

ا

آقای دکتر ناصر مظفری

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

2

آقای دکتر عقیل حبیبی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

3

خانم دکتر سمیرا شهباززادگان

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

4

آقای دکتر بهروز دادخواه

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

5

آقای دکتر محمدعلی محمدی

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

6

خانم دکتر عفت مظاهری

مدیر گروه  اتاق عمل و پرستاری مراقبتهای ویژه

7

خانم دکتر پوران اخوان اکبری

مدیر گروه مامایی

8

آقای دکتر سعید مهری

مدیر گروه پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی

9

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

10

آقای دکتر مهدی حیدرزاده

عضو محترم هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

11

آقای دکتر مهدی اجری

ناظر و دبیر تحصیلات تکمیلی

12

خانم فریده فرحزاده

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۴۰۰
-->