دکتر بهروز دادخواه

تعداد بازدید:۱۸۳

دکتر بهروز دادخواه

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

رشته تحصیلی: دکترای  تخصصی  پرستاری (داخلی جراحی)

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن تماس: ۳۳۵۲۵۳۱۳

پست الکترونیکی: b.dadkhah@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به آقای دکتر بهروز دادخواه در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن - تنفسی(1) طرح درس کوریکولوم 0.4     1 0.60 ارشد داخلی جراحی 1400
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم 1.25     1 1.25 پرستاری 14002
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (آب و الکترولیت) طرح درس کوریکولوم 0.6     1 0.60 پرستاری 992
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (عفونی) طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.50 پرستاری 982
اصول مدیریت خدمات پرستاری  طرح درس کوریکولوم 2     1 2.00 پرستاری 981
مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   1 1.75 ارشد داخلی جراحی 1400
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   1 1.25 ارشد داخلی جراحی 1400
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 2.33 پرستاری 14001
مراقبتهای ویژه کلیه ، مجاری ادراری و دیالیز طرح درس کوریکولوم 1     1 1.50 ارشد ویژه 99

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->