طرح درس و لاگ بوک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

تعداد بازدید:۱۰۸۷

طرح درس تئوری

ارزیابی های تشخیصی

پرستاری مراقبت ویژه سیستم گوارش و جراحی

روش تحقیق در پرستاری

فناوری اطلاعات

مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه

مراقبت های ویژه غدد

مراقبت های ویژه غدد2

ایمنی و عفونی

اونکولوژی و خون

طرح درس آموزش به بیمار

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

طرح درس تئوری فوریتهای روانپزشکی

طرح درس اطلاع رسانی پزشکی(جدید)

طرح درس ارزیابی تشخصی (جدید)

طرح درس جدید آموزش به بیمار(جدید)

 

طرح درس بالینی

طرح درس بالینی فوریت های روان پزشکی

طرح درس CCU

طرح درس بالینی کارورزی اورژانس 

طرح درس همودیالیز و پیوند پرستاری ویژه

کارآموزی مراقبت ویژه تنفس و قفسه سینه 

طرح درس بالینی کارآموزی اورژانس تروما

پرستاری مراقبت های ویژه اعصاب(ICUنوروسرجری)

طرح درس بالینی اعصاب و روان 

طرح درس بالینی جراحی قلب و عروق

طرح درس تنفس و قفسه سینه

 

لاگ بوک

 دستگاه عصبی،جراخی اعصاب و اختلالات روانپزشکی

فرم شرح حال معاینه وضعیت روانی

اونکولوژی و خون

کارآموزی درس اختصاصی 7(ایمنی و عفونی)

کلیه و مجاری ادراری

دستگاه تنفس

کارآموزی قلب و عروق ارشد وی‍ژه

کلیه و مجاری ادراری

 

لاگ بوک دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه(جدید)

 

 

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۱
-->