طرح درس و لاگ بوک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

تعداد بازدید:۵۹۲

طرح درس تئوری

ارزیابی های تشخیصی

پرستاری مراقبت ویژه سیستم گوارش و جراحی

روش تحقیق در پرستاری

فناوری اطلاعات

مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه

مراقبت های ویژه غدد

مراقبت های ویژه غدد2

ایمنی و عفونی

اونکولوژی و خون

طرح درس آموزش به بیمار

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

طرح درس تئوری فوریتهای روانپزشکی

طرح درس بالینی

طرح درس بالینی فوریت های روان پزشکی

طرح درس CCU

طرح درس بالینی کارورزی اورژانس 

طرح درس همودیالیز و پیوند پرستاری ویژه

کارآموزی مراقبت ویژه تنفس و قفسه سینه 

طرح درس بالینی کارآموزی اورژانس تروما

پرستاری مراقبت های ویژه اعصاب(ICUنوروسرجری)

طرح درس بالینی اعصاب و روان 

طرح درس بالینی جراحی قلب و عروق

طرح درس تنفس و قفسه سینه

 

لاگ بوک

 دستگاه عصبی،جراخی اعصاب و اختالالت روانپزشکی

فرم شرح حال معاینه وضعیت روانی

اونکولوژی و خون

کارآموزی درس اختصاصی 7(ایمنی و عفونی

کلیه و مجاری ادراری

دستگاه تنفس

کارآموزی قلب و عروق ارشد وی‍ژه

کلیه و مجاری ادراری

 

 

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۰
-->