کمیته رشد وبالندگی اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۵۴۷۲

مسئول کمیته

 

نام و نام خانوادگی: د کتر سعید مهری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش پرستاری

رتبه علمی: استادیار

اعضاء

شماره

نام و نام خانوادگی

سمت

1 دکتر ناصر مظفری رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

2

دکتر عقیل حبیبی معاونت آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی

3

دکتر رجب دشتی کلانتر مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

4

دکتر مهدی اجری هیئت علمی

5

دکتر فاطمه ابراهیمی هیئت علمی
6 دکتر نازیلا وثوقی مسئول اداره آموزش دانشکده پرستاری ومامایی
7 سکینه کریمی پور مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->