کمیته رشد وبالندگی اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۵۷۸۶

دبیر کمیته                                               

دکتر سعید مهری

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 33726085 داخلی 225

شرح وظایف:

  • همکاری با مرکز مطالعات برای طراحی شیوه نامه اجرای برنامه توانمندسازی آموزشی نظیر نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیر هیات هلمی
  • همکاری با مرکز مطالعات برای اجرای برنامه های توانمندسازی آموزشی برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیر هیات علمی
  • ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی
  • انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی
  • توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو
  • همکاری با مرکز مطالعات در تدوین شیوه نامه برای طرح های توسعه ای، فعالیت های نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش
  • همکاری و بسترسازی برای شرکت اعضای هیئت علمی در جشنواره شهید مطهری (دانشگاهی و کشوری)
آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۲
-->