دکتر مهدی اجری

تعداد بازدید:۲۴۴

 

 

دکتر مهدی اجری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری مراقبتهای ویژه

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.ajri@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر مهدی اجری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
 پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(3) خون کوریکولوم 0.7     1 پرستاری 981 بلوپرینت آقای دکتر مهدی اجری
مراقبت های جامع پرستاری در بخش ویژه کوریکولوم 1     1 پرستاری 972 بلوپرینت آقای دکتر مهدی اجری
بررسی وضعیت سلامت  کوریکولوم 0.5 0.5   2 پرستاری 992 بلوپرینت آقای دکتر مهدی اجری
روشهای پیشرفته پایش سلامت کوریکولوم     1 1 ارشد داخلی جراحی 400 بلوپرینت آقای دکتر مهدی اجری
کار آموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه کوریکولوم     1 1 ارشد ویژه 992 بلوپرینت آقای دکتر مهدی اجری
کار آموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان کوریکولوم     0.55 1 ارشد ویژه 992 بلوپرینت آقای دکتر مهدی اجری
کارورزی(نوروسرجری) کوریکولوم     1 1 ارشد ویژه 98 بلوپرینت آقای دکتر مهدی اجری
بیهوشی و مراقبتهای آن کوریکولوم 0.75 0.25   1 اتاق عمل 99 بلوپرینت آقای دکتر مهدی اجری
کار آموزی مراقبتهای بالینی کوریکولوم     1 1 فوریتهای پزشکی  400 بلوپرینت آقای دکتر مهدی اجری

 

برنامه کلاسی آقای دکتر مهدی اجری در نیمسال تحصیلی جاری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / دانشکده پرستاری و مامایی             برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  دکتر اجری  در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

ICU:15/9-9/8

پایش سلامت: 24/8-8/8

معاینات بالینی: 19/7-11/7

اتاق عمل 99

بیهوشی

یکشنبه

ICU:15/9-9/8

پایش سلامت: 24/8-8/8

معاینات بالینی: 19/7-11/7

دوشنبه

ICU:15/9-9/8

پایش سلامت: 24/8-8/8

معاینات بالینی: 19/7-11/7

سه شنبه

معاینات بالینی: 19/7-11/7

پرستاری 992

بررسی وضعیت سلامت

چهارشنبه

معاینات بالینی: 19/7-11/7

پرستاری 972

مراقبت جامع

پرستاری 981

سالمندان 3

خون

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->