فرصت های شغلی برخی از دانش آموختگان گروه

تعداد بازدید:۸۵۱

فرصت های شغلی برخی از دانش آموختگان گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع فارغ

 التحصیلی

مدرک تحصیلی فعلی

شغل فعلی

1

محمود  شمشیری

کارشناسی

PHDپرستاری

استادیار دانشکده پرستاری اردبیل

2

مهدی  اجری

کارشناسی

PHDپرستاری

استادیار دانشکده پرستاری اردبیل

3

مینا   نهامین

کارشناسی

PHDپرستاری

استادیار دانشکده پرستاری اردبیل

4

سعید مهری

کارشناسی

PHDپرستاری

استادیار دانشکده پرستاری اردبیل

5

فاطمه قربان زاده

کارشناسی

PHDپرستاری

استادیار دانشکده پرستاری خلخال

6

میر حسین آقایی

کارشناسی

PHDپرستاری

استادیار دانشکده پرستاری مشکین شهر

7

فاطمه ابراهیمی

کارشناسی

PHDپرستاری

استادیار دانشکده پرستاری اردبیل

8

محمد  امانی

کارشناسی

  PHDفیزیولوژی

استادیار دانشکده پزشکی اردبیل

9

علی  نیا پور

کارشناسی

PHD    تشریح

دانشیار دانشکده پزشکی اردبیل

10

لیلی   زارع

کارشناسی

دانشجوی  PHDپرستاری

11

مهری سید جوادی

کارشناسی

دانشجوی  PHDسالمندی

مربی دانشکده پرستاری گرمی

12

مهربان شهماری

کارشناسی

دانشجوی  PHDپرستاری

13

نرگس  رمضانزاده

کارشناسی ارشد

دانشجوی  PHDپرستاری

14

الهام   انیسی

کارشناسی ارشد

دانشجوی  PHDپرستاری

15

سمیرا صمد زاده

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

مربی دانشکده پرستاری مشکین شهر

16

محمد  نریمانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مربی دانشکده پرستاری گرمی

17

 فاطمه بضاعت پور

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مربی دانشکده پرستاری گرمی

18

رقیه  ناصری

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مربی دانشگاه آزاد اردبیل

19

هما  علیزاده

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مربی دانشگاه آزاد اردبیل

20

زهرا سرداری سیار

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مربی دانشگاه آزاد اردبیل

21

سیمن  دشتی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مربی دانشگاه آزاد اردبیل

22

زهرا حسینی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مربی دانشکده پرستاری البرز

23

سودا  قرداشخانی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

هیات آموزشی دانشکده پرستاری اردبیل

22

سودابه محمدی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

هیات آموزشی دانشکده پرستاری اردبیل

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۴۰۰
-->