کمیته اعتباربخشی

تعداد بازدید:۳۸۶۱
 

مسئول کمیته اعتباربخشی                

دکتر رجب دشتی کلانتر                        

دکترای تخصصی پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 33726085-86 - داخلی 220

اعضای کمیته اعتباربخشی

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

1

دکتر ناصر مظفری

دکترای تخصصی پرستاری

ریاست دانشکده

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

2

دکتر عقیل حبیبی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

معاون آموزشی

داخلی- جراحی

3

دکتر معصومه آقامحمدی

دکترای تخصصی پرستاری

معاون پژوهشی

اورژانس و فوریت های پزشکی

4

دکتر سعید مهری

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

اورژانس و فوریت های پزشکی

5

دکتر فاطمه ابراهیمی

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

داخلی- جراحی

6

دکتر مهدی اجری

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

7

دکتر نازیلا وثوقی

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

پرستاری اطفال

8

دکتر فریده مصطفی زاده

دکترای تکنولوژی آموزشی

مدیر گروه

مامایی

9

علیرضا میرزائی

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

مربی

اورژانس و فوریت های پزشکی

10

دکتر مهربان شهماری

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

داخلی- جراحی

11

سودا قرداشخانی

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

مربی

داخلی- جراحی

12

سوسن هوشمندی

کارشناسی ارشد مامایی

هیئت علمی

مامایی

13

سپیده توتونچیلر

کارشناسی ارشد اتاق عمل

مربی

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

هدف کمیته اعتباربخشی:

همکاری در ارتقاء هماهنگ کیفیت فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی و فرایندهای اجرایی

وظایف کمیته اعتباربخشی:

  • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در اعتباربخشی موسسه ای دانشکده
  • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در اعتباربخشی برنامه ای علوم پایه
  • بررسی و کنترل فعالیت های انجام شده و مطابقت آن با مصادیق موجود در استانداردها
  • برگزاری جلسات هماهنگی و تحلیل استانداردهای اعتباربخشی
  • برگزاری کارگاه های مرتبط با بهبود کیفیت و اعتباربخشی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان
  • برنامه ریزی و انجام ارزیابی درونی
  • ارائه بازخورد حاصل از ارزیابی درونی

فرم ها و محتویات مرتبط با کمیته اعتباربخشی:

1- استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای 22-3-1402

2 - آیین نامه اعتبـاربخشـــی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت وتخصصی 

3 - دستورالعمل اعتباربخشی رشته پرستاری

4 - راهنمای جامع اعتباربخشی

5 - فرم ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه ای

6 - فرم ارزیابی درونی علوم پایه پزشکی_مرداد 1400-1

7 - نسخه نهایی استانداردهای اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی 1

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۴۰۲
-->