دکتر محمود شمشیری

تعداد بازدید:۲۰۰

دکتر محمود شمشیری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی  پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.shamshiri@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به آقای دکتر محمود شمشیری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
مفاهیم پایه پرستاری  کوریکولوم 0.8     1 پرستاری 992 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1 (ارتوپدی) کوریکولوم 1.2     1 پرستاری 991 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (چشم و گوش) کوریکولوم   0.4   1 پرستاری 981 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان (ارتوپدی) کوریکولوم     1 2 پرستاری 971 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
زبان  انگلیسی تخصصی  کوریکولوم 2     1 ارشد داخلی جراحی 400 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی کوریکولوم 0.75   1.5 1 ارشد داخلی جراحی 99 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
زبان  انگلیسی تخصصی  کوریکولوم 2     1 ارشد ویژه 992 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
زبان  انگلیسی تخصصی  کوریکولوم 2     1 فوریتهای پزشکی  99 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن کوریکولوم 0.7     1 اتاق عمل 99 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
زبان  انگلیسی تخصصی  کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری

 

برنامه کلاسی آقای دکتر محمود شمشیری در نیمسال تحصیلی جاری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / دانشکده پرستاری و مامایی             برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  دکتر شمشیری  در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

کارآموزی عرصه:11/8-27/7

داخلی جراحی: 13/9- 15/8

پرستاری 992

مفاهیم پایه

یکشنبه

کارآموزی عرصه:11/8-27/7

داخلی جراحی: 13/9- 15/8

پرستاری 991

سالمندان 1

ارتوپدی

دوشنبه

کارآموزی عرصه:11/8-27/7

داخلی جراحی: 13/9- 15/8

ویژه 99

زبان تخصصی

داخلی جراحی 99

پرستاری از اختلالات

داخلی جراحی 1400

زبان تخصصی

سه شنبه

کارآموزی عرصه:11/8-27/7

ارشد مامایی99

زبان تخصصی

اتاق عمل 99

بیماری داخلی

ارتوپدی و ENT

چهارشنبه

کارآموزی عرصه:11/8-27/7

فوریت 99

زبان تخصصی

پرستاری 981

سالمندان3

چشم و گوش

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->