گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای پزشکی

تعداد بازدید:۸۰۲

اولویتهای پژوهش در گروه کارشناسی فوریتهای پزشکی  ارشد پرستاری اورژانس

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

CV

ایمیل اداری

1

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Masoumeh_AghamohammadiKalkhoran

CV

m.agamohammadi@arums.ac.ir

2

خانم دکتر منصوره کریم الهی

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Mansoureh_Karimollahi

CV

m.karimollahi@arums.ac.ir

3

آقای دکتر سعید مهری

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Saeid_Mehri

CV

Sa.mehri@arums.ac.ir

4

خانم شهره مشفقی

پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Shohreh_Moshfeghi

CV

Sh.moshfeghi@arums.ac.ir

5

آقای محمد تقی سوادپور

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/MohammadTaghi_Savadpour

CV

m.savadpour@arums.ac.ir

6 خانم راحله محمدی لنج آباد پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی https://isid.research.ac.ir/Raheleh_Mohammadi CV r.mohammadi@arums.ac.ir

7

خانم نازیلا وثوقی

پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

n.vosoghi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۰
-->