کارشناسی پرستاری ۹۹۱

تعداد بازدید:۸۴۱

برنامه آموزشی(کوریکولوم) کارشناسی پرستاری  

کارگاه های آموزشی برای ترم دوکارشناسی پیوسته پرستاری: 

کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان (4 ساعت)

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 991 (ترم دو) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
مفاهیم پایه پرستاری  طرح درس کوریکولوم 0.75     1 پرستاری- 991 آقای دکتر محمود شمشیری
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 پرستاری- 991 آقای محمد تقی سواد پور
بررسی وضعیت سلامت  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 پرستاری- 991 آقای دکتر مهدی اجری
مفاهیم پایه پرستاری  طرح درس کوریکولوم 1.25     1 پرستاری- 991 خانم دکتر عفت مظاهری
داروشناسی (فارماکولوژی) طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 991 آقای دکتر جلال کرامت
اندیشه اسلامی  1 (مبداء و معاد) طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 991 حاج آقا عدیل حمیدوند
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) طرح درس کوریکولوم 3     1 پرستاری- 991 آقای دکتر کاظم نظری بقا
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری- 991 خانم رقیه گلشنی
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری- 991 خانم سکینه کریمی پور
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری- 991 آقای علی برزگر
فن آوری اطلاعات در پرستاری طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 پرستاری- 991 آقای مهندس علیرضا فرهنگ
تغذیه و تغذیه درمانی طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری- 991 آقای دکتر علی نعمتی
زبان انگلیسی عمومی طرح درس کوریکولوم 3     1 پرستاری- 991 آقای دکتر کریم نظری بقا
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری- 991 خانم سودا قرداشخانی
تربیت بدنی (1) طرح درس کوریکولوم   1   2 پرستاری- 991 خانم زهرا علی اکبری

 

کارگاه های آموزشی برای ترم سه کارشناسی پیوسته پرستاری: 

کارگاه ایمنی مددجو (4 ساعت)

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 991 (ترم سه) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
پرستاری سلامت فرد و خانواده  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 991 آقای دکتر عقیل حبیبی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (گوارش) طرح درس کوریکولوم 1.2     1 پرستاری 991 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  طرح درس کوریکولوم 2.5     1 پرستاری 991 خانم فیروزه اسدزاده
پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1 (ارتوپدی) طرح درس کوریکولوم 1.2     1 پرستاری 991 آقای دکتر محمود شمشیری
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (آب و الکترولیت) طرح درس کوریکولوم 0.6     1 پرستاری 991 آقای دکتر بهروز دادخواه
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری 991 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
فرایند آموزش به بیمار طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 پرستاری 991 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
پرستاری بهداشت روان  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 991 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
ژنتیک و ایمنولوژی طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 پرستاری 991 خانم دکتر الهام صفرزاده
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 991 حاج آقا مسعود رجب نژاد
دانش خانواده و جمعیت طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 991 آقای محمد رشید
تربیت بدنی (2) طرح درس کوریکولوم   1   1 پرستاری 991 آقای رئوف پرواسی
تربیت بدنی (2) طرح درس کوریکولوم   1   1 پرستاری 991 خانم زهرا علی اکبری
کارآموزی فارماکولوژی بالینی طرح درس کوریکولوم     1 7 پرستاری 991 خانم عدلیه عالی
ژنتیک و ایمنولوژی طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 پرستاری 991 آقای دکتر فرهاد جدی

 

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۴۰۰
-->