اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۹۰۶۰

اعضای گروه پرستاری داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
دکتر مهدی حیدرزاده پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) دانشیار علم سنجی CV m.heidarzadeh@arums.ac.ir
دکتر بهروز دادخواه پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) دانشیار علم سنجی CV b.dadkhah@arums.ac.ir
دکتر عقیل حبیبی سولا آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دکترای تخصصی (PhD) دانشیار علم سنجی CV a.habibi@arums.ac.ir
دکتر فاطمه ابراهیمی بلیل روان پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV f.ebrahimi@arums.ac.ir
دکترمحمدعلی محمدی  آموزش پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV m.mohammadi@arums.ac.ir
دکتر مینا نهامین آموزش پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV m.nahamin@arums.ac.ir
خانم اکرم الفبایی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV a.alefbaei@arums.ac.ir
خانم زهرا خلیلی پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV Zahra.khalili@arums.ac.ir
خانم فاطمه بهرامی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV f.bahrami@arums.ac.ir
خانم عدیله عالی پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی آموزشی - CV a.ali@arums.ac.ir
خانم سودابه محمدی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی - CV s.mohammadi@arums.ac.ir
خانم زهرا بی پیرایه پرستاری کارشناسی مربی آموزشی - CV z.bipirayeh@arums.ac.ir
خانم سودا قرداشخانی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی - CV s.qardashkhani@arums.ac.ir
خانم دکتر نرگس رمضان زاده پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری  مربی آموزشی      
آقای رسول محسنی پرستاری (روانپرستاری) کارشناسی ارشد مربی آموزشی      

 

اعضای گروه پرستاری مراقبتهای ویژه و اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
دکتر ناصر مظفری آموزش پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV n.mozaffari@arums.ac.ir
دکتر محمود شمشیری پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV m.shamshiri@arums.ac.ir
دکتر مهدی اجری خامسلو پرستاری مراقبت های ویژه دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV m.ajri@arums.ac.ir
دکتر رجب دشتی کلانتر پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV r.dashti@arums.ac.ir
خانم الهامه نصیری پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV e.nasiri@arums.ac.ir
دکتر عفت مظاهری آموزش پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV e.mazaheri@arums.ac.ir
خانم فرح وش پروین درآباد پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی آموزشی علم سنجی CV f.parvindarabad@arums.ac.ir

 

اعضای گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
دکتر پوران اخوان اکبری بهداشت باروری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV p.akhavanakbari@arums.ac.ir
دکتر لیلا رئیسی بهداشت باروری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV l.raeisi@arums.ac.ir
دکتر سمیرا شهباززادگان بهداشت باروری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV s.shahbazzadegan@arums.ac.ir
خانم نسرین همایونفر مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV n.homayounfar@arums.ac.ir
خانم فریده مصطفی زاده مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV f.mostafazadeh@arums.ac.ir
خانم معصومه رستم نژاد مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV m.rostamnegad@arums.ac.ir
خانم رویا نیکجو مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV Roya.nikjou@arums.ac.ir
خانم سوسن هوشمندی مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV s.houshmandi@arums.ac.ir
خانم رأفت کاظم زاده مامایی کارشناسی ارشد مربی آموزشی علم سنجی CV r.kazemzadeh@arums.ac.ir
خانم حبیبه صالحی مامایی کارشناسی ارشد مربی  علم سنجی CV h.salehi@arums.ac.ir

 

اعضای گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
خانم دکتر منصوره کریم الهی پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) استاد علم سنجی CV m.karimollahi@arums.ac.ir
خانم دکتر معصومه آقامحمدی پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) دانشیار علم سنجی CV m.agamohammadi@arums.ac.ir
دکتر عقیل حبیبی سولا آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دکترای تخصصی (PhD) دانشیار علم سنجی CV b.dadkhah@arums.ac.ir
آقای دکتر سعید مهری پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV Sa.mehri@arums.ac.ir
خانم مائده قادر مزی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV  
آقای علیرضا میرزایی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی      

 

اعضای گروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
خانم دکتر نازیلا وثوقی پرستاری کودکان دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV n.vosoghi@arums.ac.ir
خانم شهره مشفقی پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV Sh.moshfeghi@arums.ac.ir
خانم سکینه کریمی پور پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان کارشناسی ارشد مربی آموزشی - CV s.karimipour@arums.ac.ir
خانم ایراندخت اللهیاری پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV i.allahyari@arums.ac.ir
خانم دکترفرزانه فرشباف دکترای پرستاری از دانشگاه لاوال کانادا دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV farzaneh.farshbaf-kamel.1@ulaval.ca
             

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲
-->