کارشناسی پیوسته مامایی ۹۹

تعداد بازدید:۷۷۶

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی مامایی

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته مامایی 991 (ترم دو) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
ایمنی شناسی طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   2 مامایی 99 خانم دکتر شهناز حسین زاده
تربیت بدنی 1 طرح درس کوریکولوم   1   2 مامایی 99 خانم زهرا علی اکبری
کارآموزی اصول وفنون پرستاری ومامایی وروش کاردراتاق عمل و زایمان طرح درس کوریکولوم     0.5 4 مامایی 99 خانم آرزو صفرزاده
زبان عمومی طرح درس کوریکولوم 3     1 مامایی 99 خانم مهسا مشعوفی
جنین شناسی طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 99 آقای دکتر محمدقاسم گل محمدی
جنین شناسی طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 99 آقای دکتر محسن سقا
فیزیو لوژی 2 طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   2 مامایی 99 خانم دکتر شکوفه بنائی
تشریح (2) طرح درس کوریکولوم 2.5 0.5   2 مامایی 99 خانم دکتر علی نیا پور
انگل شناسی و قارچ شناسی طرح درس کوریکولوم 0.3     1 مامایی 99 خانم دکتر سعیده امانی
میکروب شناسی طرح درس کوریکولوم 2 1   2 مامایی 99 آقای دکتر محسن ارزنلو
انگل شناسی طرح درس کوریکولوم 0.7     1 مامایی 99 آقای حافظ میرزانژاداصل
کارآموزی اصول وفنون پرستاری ومامایی وروش کاردراتاق عمل و زایمان طرح درس کوریکولوم     0.5 4 مامایی 99 خانم مونس یوسفی
روانشناسی عمومی ، روانشناسی زن و خانواده طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 99 خانم دکتر لیلا رئیسی

 

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته مامایی 991 (ترم سه) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
بارداری و زایمان(1) بار داری طبیعی کوریکولوم 2     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم معصومه رستم نژاد
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2) کوریکولوم 2     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)  کوریکولوم 2.3     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
نشانه شناسی و معاینات فیزیکی  کوریکولوم 1     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم سمانه دباغ فکری
کار آموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی کوریکولوم     1 4 مامایی 99 بلوپرینت خانم سمانه دباغ فکری
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 1 کوریکولوم 0.7     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر پوران اخوان اکبری
زبان  انگلیسی تخصصی  کوریکولوم 2     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر پوران اخوان اکبری
داروشناسی عمومی (1) کوریکولوم 2     1 مامایی 99 بلوپرینت آقای دکتر جلال کرامت
اندیشه اسلامی (1) کوریکولوم 2     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم سکینه دوستداری
دانش خانواده و جمعیت  کوریکولوم 2     1 مامایی 99 بلوپرینت آقای محمد رشید
نوزادان کوریکولوم 2     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر لیدا قربانی
آسیب شناسی عمومی و اختصاصی کوریکولوم 0.5 0.5   2 مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر یاسمین پهلوان

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->