فرم رضایت دانش آموختگان

فرم رضایت سنجی دانش آموختگان
 • 0
 • این پرسشنامه بدون درج نام صرفا جهت ارتقای کیفیت آموزشی این گروه ارائه می شود. خواهشمند است نظرات ارزشمند خویش را در باره کیفیت آموزش این گروه بیان کنید تا در آموزش دانشجویان و ارائه آموزش برای دانش آموختگان در نظر گرفته شود.
  1
 • 1-کیفیت آموزش بالینی جهت آمادگی برای ورود به بالین بیمار را چگونه ارزیابی میکنید؟*لطفا فقط یکی از موارد را انتخاب فرمایید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  2
 • 2-میزان تطابق مباحث تئوری با کاربرد آن در بالین را چگونه ارزیابی می کنید؟*
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  3
 • 3- میزان یادگیری خود در بخشهای بیمارستانی, درمانگاه-بهداشت را چگونه توصیف می کنید؟*
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • 4- میزان تسلط خود در کارهای عملی در بالین بیمار را تا چه حد مطلوب ارزیابی می کنید؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • 5- تسلط و پاسخگویی اساتید را در دوران تحصیل خود ، تا چه حد مطلوب می دانید؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • 6- تا چه حد خود را آماده ورود به عرصه خدمت رسانی و برقراری ارتباط با بیمار می دانید؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • 7- تا چه حد به دوستان خود تحصیل در این رشته/شهر را پیشنهاد می کنید؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • 8- هرگونه پیشنهاد جهت ارتقای مهارت بالینی و توانمندی علمی پرستار ها را میتوانید در اینجا مطرح نمایید.*
  9
-->