گواهی های صادر شده

تعداد بازدید:۴۷۰۵

دفتر توسعه آموزش 

 

1 -  گواهی های کارگاه تفسیر تست پاپ اسمیر ، مورخه 1401/01/20

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

2 -  گواهی های کارگاه مهارت ارتباط موثر،  مورخه 1401/01/31

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

3 -  گواهی های کارگاه ارتباط با مددجو،  مورخه 1401/02/24

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

4 -  گواهی های کارگاه مدیریت درد در کودکان،  مورخه 1401/03/17

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

5 -  گواهی های کارگاه EPS،  مورخه 1401/03/25

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

6 -  گواهی های کارگاه ارتباط بامددجو،  مورخه 1401/02/24

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

7 -  گواهی های کارگاه پدافندغیر عامل،  مورخه 1401/02/19

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

8 -  گواهی های کارگاه مدیریت پیش بیمارستانی تروما،  مورخه 1401/03/24

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

9 -  گواهی های کارگاه آموزش به بیمار،  مورخه 1401/03/24

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

10 -  گواهی های کارگاه حاکمیت بالینی،  مورخه 1401/03/24

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

11 -  گواهی های کارگاه مخاطرات شغلی،  مورخه 1401/02/28

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

12 -  گواهی های کارگاه مهارت ارتباطی و پیشگیری از آسیب های روابط عاطفی،  مورخه 1401/03/05

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

13 -  گواهی های کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان،  مورخه 1401/02/25

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

14 -  گواهی های کارگاه  ایمنی بیمار و مددجو،  مورخه 1401/02/25

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

15 -  گواهی های کارگاه آشنائی با آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی،  مورخه 1401/04/29

     (لیست اساتید شرکت کننده در کارگاه)

 

16 -  کارگاه آشنایی با زایمان فیزیولوژیک و خوشایند سازی زایمان،  مورخه 1401/05/18

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

17- کارگاه آشنایی با پارتوگراف دراتاق زایمان،  مورخه 1401/07/27

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

18 -  کارگاه برقراری ارتباط،  مورخه 1401/09/19

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

19 -  کارگاه مهارتهای ارتباط موثر،  مورخه 1401/02/24

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

20 -  کارگاه کارگاه مهارتهای زندگی،  مورخه 1401/09/28

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

21 -  کارگاه ارتباط با مدد جو،  مورخه 1401/09/28

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

22 -  کارگاه ایمنی بیمار،  مورخه 1401/10/10

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

23 -  کارگاه آموزش به مدد جو،  مورخه 1401/09/29

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

24 -  کارگاه حاکمیت بالینی،  مورخه 1401/10/13

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

25 -  کارگاه مخاطرات شغلی،  مورخه 1401/10/25

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

26 -  کارگاه پدافند غیر عامل،  مورخه 1401/11/17

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

27 -  کارگاه  احیاء قلبی ریوی،  مورخه 1401/11/23

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

29 -  کارگاه  اعتباربخشی،  مورخه 1401/11/30

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

30 - کارگاه کنترل عفونت،  مورخه 1401/12/03

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

31 - کارگاه پرستار و پزشک خانواده 8-12-401

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

32 - کارگاه پرستاری مراقبت مبتنی بر شواهد 14-12-1401

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

33 - کارگاه مهارت تصمیم گیری  8-12-401

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

34 - کارگاه پرستاری وقانون  16-01-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

35 - کارگاه کار تیمی دراورژانس  13-02-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

36 - کارگاه ارتباط با مددجو -11-2-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

37 - کارگاه ارتباط حرفه ای -17-2-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

38 -  کارگاه کنترل عفونت -20-2-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

39 - کارگاه مهارتهای زندگی-18-2-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

40 - کارگاه  کارگاه جایگاه پرستار در پزشک خانواده-23-2-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

41 - کارگاه ایمنی بیمار و مددجو-21-2-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

42 - کارگاه مخاطرات شغلی-01-3-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

43 - کارگاه پدافند غیر عامل16-3-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

44 - کارگاه آموزش به مددجو -09-3-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

45 - کارگاه اعتبار بخشی بیمارستانها -27-3-402

     (لیست دانشجویان شرکت کننده در کارگاه)

 

46- کارگاه ژورنال کلاب 29-3-1402

     (لیست اساتید شرکت کننده در کارگاه)

 

47- کاررگاه آموزش فرایند پرستازی مبتنی بر زبانهای استاندارد19-6-1402

     (لیست اساتید شرکت کننده در کارگاه)

 

48- کاررگاه اخلاق حرفه ای15-8-1402

     (لیست اساتید شرکت کننده در کارگاه)

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۲
-->