کارشناسی پرستاری ۹۷۱

تعداد بازدید:۶۰۳

برنامه آموزشی(کوریکولوم) کارشناسی پرستاری 

کارگاه های آموزشی برای ترم شش کارشناسی پیوسته پرستاری:

آموزش به مددجو و خانواده       (4 ساعت)

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 971 (ترم شش) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
پرستاری اورژانس در بحرانهاو حوادث غیر مترقبه  طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 پرستاری- 971 آقای دکتر سعید مهری
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 971 آقای دکترمهدی حیدر زاده
مراقبتهای پرستاری در منزل  طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 پرستاری- 971 آقای دکترمهدی حیدر زاده
اصول مدیریت خدمات پرستاری  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 971 آقای دکتر بهروز دادخواه
مراقبتهای پرستاری در منزل  طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 پرستاری- 971 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان 3 (نورولوژی) طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 971 خانم اکرم الفبایی
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری- 971 آقای دکتر مهدی اجری
کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 971 خانم ایراندخت الهیاری
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری- 971 آقای علی برزگر
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان 3 (قلب و تنفس) طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری- 971 خانم مهناز داوری
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان 3 (قلب و تنفس) طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری- 971 خانم دکتر عفت مظاهری
تاریخ  فرهنگ وتمدن اسلام و ایران طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 971 آقای دکتر بهراداسدی
کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه(ICU) طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 971 خانم فرح وش پروین درآباد
کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 971 خانم سکینه کریمی پور
کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران(هماتولوژی) طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری- 971 خانم سمیرا صمدزاده
انقلاب اسلامی ایران طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 971  

 

کارگاه های آموزشی برای ترم هفت کارشناسی پیوسته پرستاری:

اعتبار بخشی  (4 ساعت)

جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده(4 ساعت)

آشنایی با مخاطرات شغلی(4 ساعت)

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 971 (ترم هفت) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کارآموزی مراقبت های ویزه دیالیز طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری 971 خانم دکتر مینا نهامین
کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان (ارتوپدی) طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری 971 آقای دکتر محمود شمشیری
کارآموزی مراقبت های ویژه قلب و عروق(CCU) طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری 971 خانم الهامه نصیری
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان / سالمندان  (نورولوژی زنان) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 خانم اکرم الفبایی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(گوارش) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 خانم عدلیه عالی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(قلب) طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری 971 خانم زهرا بی پیرایه
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان ومراقبت در منزل(قلب) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 خانم سودا قرداشخانی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(قلب) طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری 971 خانم سودابه محمدی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(اورژانس) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 آقای بیژن علیزاده
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری 971 خانم فرح وش پروین درآباد
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل (سوختگی) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 خانم سودابه محمدی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(ارتوپدی) طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری 971 خانم سودابه محمدی
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه(CCU) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 خانم زهرا سلامی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(ارولوژی) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 خانم زهرا بی پیرایه

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰
-->