کارشناسی پرستاری ۹۷۲

تعداد بازدید:۵۶۲

برنامه آموزشی(کوریکولوم) کارشناسی پرستاری 

کارگاه های آموزشی برای ترم پنج کارشناسی پیوسته پرستاری:

کارگاه اخلاق حرفه ای      (4 ساعت)

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 972 (ترم پنج) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3(اعصاب) طرح درس کوریکولوم 0.8     1 پرستاری- 972 آقای دکتر ناصر مظفری
پرستاری بیماریهای کودکان  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری- 972 خانم دکتر نازیلا وثوقی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (غدد) طرح درس کوریکولوم 1.1     1 پرستاری- 972 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
زبان تخصصی طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 972 آقای دکتر محمود شمشیری
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (چشم و گوش) طرح درس کوریکولوم 0.4     1 پرستاری- 972 آقای دکتر محمود شمشیری
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (عفونی) طرح درس کوریکولوم 0.5     1 پرستاری- 972 آقای دکتر بهروز دادخواه
پرستاری بهداشت محیط  طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری- 972 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
کارآموزی  قلب وتنفس طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری- 972 خانم الهامه نصیری
پرستاری بیماریهای کودکان  طرح درس کوریکولوم 1.5       پرستاری- 972 خانم شهره مشفقی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (پوست و سوختگی) طرح درس کوریکولوم 0.6       پرستاری- 972 خانم شهره مشفقی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(2) (قلب و تنفس) طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری- 972 خانم نگین اسلام زاده
 پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(3) خون طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری- 972 آقای دکتر مهدی اجری
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری- 972 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری- 972 خانم زهرا بی پیرایه
اندیشه اسلامی  (2) (نبوت و امامت) طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 972 آقای رئوف موسوی
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه / فردو خانواده / محیط طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری- 972 خانم حبیبه صالحی
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه / فردو خانواده / محیط طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 972 خانم معصومه محمدی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان (2)(قلب و تنفس) طرح درس کوریکولوم     1 4 پرستاری- 972 خانم سودابه محمدی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)(قلب و تنفس) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری- 972 خانم سودا قرداشخانی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2)(کلیه و زنان) طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری- 972 خانم فاطمه بهرامی
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری- 972 آقای حمید پیرنبی خواه

 

کارگاه های آموزشی برای ترم شش کارشناسی پیوسته پرستاری:

آموزش به مددجو و خانواده       (4 ساعت)

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 972 (ترم شش) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
پرستاری اورژانس در بحرانهاو حوادث غیر مترقبه  طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 پرستاری 972 آقای دکتر ناصر مظفری
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 972 آقای دکترمهدی حیدر زاده
مراقبتهای پرستاری در منزل  طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 پرستاری 972 آقای دکترمهدی حیدر زاده
اصول مدیریت خدمات پرستاری  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 972 آقای دکتر بهروز دادخواه
مراقبتهای پرستاری در منزل  طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 پرستاری 972 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان 3 (نورولوژی) طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 خانم اکرم الفبایی
مراقبت های جامع پرستاری در بخش ویژه طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری 972 آقای دکتر مهدی اجری
کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 خانم ایراندخت الهیاری
انقلاب اسلامی ایران طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 972 آقای دکتر بهراداسدی
تاریخ  فرهنگ وتمدن اسلام و ایران طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 972 آقای دکتر بهراداسدی
کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه(ICU) طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 خانم فرح وش پروین درآباد
کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 خانم سکینه کریمی پور
کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران(هماتولوژی) طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 خانم سمیرا صمدزاده
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان (3)(قلب) طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 خانم سودابه محمدی

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰
-->