کارشناسی پرستاری ۴۰۰۱

تعداد بازدید:۱۳۷۱

برنامه آموزشی(کوریکولوم) کارشناسی پرستاری 

 

کارگاه های آموزشی برای ترم یک کارشناسی پیوسته پرستاری:

کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده (4 ساعت)

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری ترم یک در نیمسال اول تحصیلی 14001-1400 (19.5 واحد)

 

 

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم 1.25     1 پرستاری 4001 آقای دکتر بهروز دادخواه
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم   0.75   2 پرستاری 4001 خانم شهره مشفقی
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم   0.75   2 پرستاری 4001 آقای محمد تقی سواد پور
روان شناسی فردی و اجتماعی  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 4001 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم 1.25     1 پرستاری 4001 خانم دکتر عفت مظاهری
تشریح طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   1 پرستاری 4001 آقای دکتر رامین سلیم نژاد
میکروب شناسی طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 پرستاری 4001 خانم دکتر رقیه تیمورپور
انگل شناسی طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 پرستاری 4001 آقای حافظ میرزانژاداصل
تفسیر موضوعی قرآن طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 4001 آقای رحیم انور
فیزیولوژی طرح درس کوریکولوم 2.5 0.5   2 پرستاری 4001 خانم دکتر شکوفه بنائی
زبان پیش دانشگاهی طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 4001 آقای دکتر کریم نظری بقا
بیوشیمی طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 پرستاری 4001 آقای دکتر لطف اله رضاقلیزاده

 

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۴۰۰
-->