آمار دانشجویان در حال تحصیل

تعداد بازدید:۱۸۵۳
گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای پزشکی          
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی(لیست دانشجویان) تعداد دانشجویان ارشد اورژانس(لیست دانشجویان)
عنوان ورودی تعداد   عنوان ورودی تعداد
تعداد دانشجویان کارشناسی فوریتهای پزشکی  14021 17   تعداد دانشجویان ارشداورژانس 14021 6
تعداد دانشجویان کارشناسی فوریتهای پزشکی  14011 18   تعداد دانشجویان ارشداورژانس 14011 7
تعداد دانشجویان کارشناسی فوریتهای پزشکی  14001 12   تعداد دانشجویان ارشداورژانس 14001 6
تعداد دانشجویان کارشناسی فوریتهای پزشکی  991 17   تعداد دانشجویان ارشداورژانس 991 5
جمع کل 64   تعداد دانشجویان ارشداورژانس 981 3
        جمع کل 27
گروه پرستاری داخلی جراحی            
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری(لیست دانشجویان)   تعداد دانشجویان ارشد  داخلی جراحی(لیست دانشجویان)
عنوان ورودی تعداد   عنوان ورودی تعداد
تعداد دانشجویان  کارشناسی پرستاری 14022 32   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 14021 7
تعداد دانشجویان  کارشناسی پرستاری 14021 33   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 14011 7
تعداد دانشجویان  کارشناسی پرستاری 14012 38   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 14001 5
تعداد دانشجویان  کارشناسی پرستاری 14011 32   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 991 8
تعداد دانشجویان  کارشناسی پرستاری 14002 40   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 981 2
تعداد دانشجویان  کارشناسی پرستاری 14001 33   جمع کل 29
تعداد دانشجویان  کارشناسی پرستاری 992 54        
تعداد دانشجویان  کارشناسی پرستاری 991 48        
تعداد دانشجویان  کارشناسی پرستاری 982 43        
جمع کل 353        
گروه مامایی            
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی(لیست دانشجویان)   تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی(لیست دانشجویان)
عنوان ورودی تعداد   عنوان ورودی تعداد
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 14021 15   تعداد دانشجویان کارشناسی مامایی 1E+05 5
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 14011 18   تعداد دانشجویان کارشناسی مامایی 14011 5
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 14001 20   تعداد دانشجویان کارشناسی مامایی 14001 5
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 991 20   تعداد دانشجویان کارشناسی مامایی 991 2
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 981 27   جمع کل 17
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 971 1        
جمع کل 101        
             
گروه پرستاری مراقبتهای ویژه و اتاق عمل        
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل(لیست دانشجویان)   تعداد دانشجویان  ارشد مراقبتهای ویژه(لیست دانشجویان)
عنوان ورودی تعداد   عنوان ورودی تعداد
تعداد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل 14021 21   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 14022 4
تعداد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل 14011 25   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 14012 4
تعداد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل 14001 24   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 14002 3
تعداد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل 991 24   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 992 3
تعداد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل 981 2   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 982 1
جمع کل 96   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 972 2
        جمع کل 17
گروه پرستاری کودکان            
        تعداد دانشجویان  ارشد کودکان(لیست دانشجویان)
        عنوان ورودی تعداد
        تعداد دانشجویان ارشد کودکان 14021 5
        تعداد دانشجویان ارشد کودکان 14011 5
      جمع کل 10
             
تعدادکل دانشجویان کارشناسی  به تفکیک رشته تحصیلی   تعدادکل دانشجویان ارشد  به تفکیک رشته تحصیلی
عنوان تعداد     عنوان تعداد  
    تعداد دانشجویان ارشد اورژانس 27  
تعداد دانشجویان کارشناسی  فوریتهای پزشکی 64     تعداد دانشجویان ی ارشد  داخلی جراحی 29  
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری 353     تعداد دانشجویان  ارشد مامایی 17  
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 101     تعداد دانشجویان  ارشد کودکان 10  
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل 96     تعداد دانشجویان ارشد مراقبتهای ویژه 17  
جمع کل 614     جمع کل 100  
             
آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۴۰۲
-->