آمار دانشجویان در حال تحصیل

تعداد بازدید:۲۶۸
گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای پزشکی            
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی(لیست دانشجویان)       تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد اورژانس (لیست دانشجویان)    
عنوان ورودی تعداد   عنوان ورودی تعداد
تعداد دانشجویان کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی 14001 12   تعداد دانشجویان ارشداورژانس 14001 5
تعداد دانشجویان کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی 991 17   تعداد دانشجویان ارشداورژانس 991 5
جمع کل 29   تعداد دانشجویان ارشداورژانس 981 5
        تعداد دانشجویان ارشداورژانس 971 3
        جمع کل 18
             
گروه پرستاری داخلی جراحی            
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری (لیست دانشجویان)       تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی (لیست دانشجویان)    
عنوان ورودی تعداد   عنوان ورودی تعداد
تعداد دانشجویان پرستاری 14002 30   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 14001 6
تعداد دانشجویان پرستاری 14001 30   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 991 8
تعداد دانشجویان پرستاری 992 45   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 981 3
تعداد دانشجویان پرستاری 991 46   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 971 1
تعداد دانشجویان پرستاری 982 44   تعداد دانشجویان ارشد داخلی جراحی 961 4
تعداد دانشجویان پرستاری 981 37   جمع کل 22
تعداد دانشجویان پرستاری 972 38        
تعداد دانشجویان پرستاری 971 28        
تعداد دانشجویان پرستاری 962 3        
تعداد دانشجویان پرستاری 961 2        
جمع کل 303        
             
گروه مامایی            
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی (لیست دانشجویان)       تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی (لیست دانشجویان)    
عنوان ورودی تعداد   عنوان ورودی تعداد
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 14001 16   تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 14001 5
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 991 19   تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 991 5
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 981 26   تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 981 3
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 971 21   جمع کل 13
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 961 0        
جمع کل 82        
             
گروه پرستاری مراقبتهای ویژه و اتاق عمل            
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل  (لیست دانشجویان)       تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه (لیست دانشجویان)    
عنوان ورودی تعداد   عنوان ورودی تعداد
تعداد دانشجویان اتاق عمل 14001 23   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 14002 3
تعداد دانشجویان اتاق عمل 991 25   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 992 3
تعداد دانشجویان اتاق عمل 981 33   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 982 4
تعداد دانشجویان اتاق عمل 971 24   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 972 6
جمع کل 105   تعداد دانشجویان ارشد ویژه 962 2
        جمع کل 18
             

 

             
تعدادکل دانشجویان کارشناسی  به تفکیک رشته تحصیلی       تعدادکل دانشجویان ارشد  به تفکیک رشته تحصیلی    
عنوان تعداد     عنوان تعداد  
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی 29     تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد اورژانس 18  
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری 303     تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی 22  
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 82     تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی 13  
تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل 105     تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه 18  
جمع کل 519     جمع کل 71  
             
آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۱
-->