منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تعداد بازدید:۴۰۸

بنام خداوند جان و خرد

منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

این منشور، تعهد نامه ای است که حفظ و تعالی مستمر روحیه, منزلت, انسجام اجزای دانشکده شامل دانشجویان، اساتید و کارکنان از یک سو و سایر ذینفعان از سوی دیگر را مورد تاکید و پیوند قرار می دهد. منشور اخلاقی آینه ای است برای این که عملکرد ما را براساس آن مورد ارزیابی و نقد قرار دهند.

  • به استناد آیه ی "ولقد کرمنا بنی آدم" خود را متعهد می دانیم که در همه حال شان، شخصیت و کرامت انسانی همدیگر و تمام اقشار جامعه را حفظ نموده، اخلاق اسلامی و حرفه ای را در همه ی محیط ها، خصوصا آموزشی- پژوهشی،  بالینی و اداری بکار ببندیم.
  • تلاش برای عدالت و دوری ازتجاوز به حقوق دیگران وعدم تبعیض در روابط کاری، آموزشی و پژوهشی از ارکان اساسی رفتار اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.
  • ما با تعهد و درک مسئولیت خود در قبال دانشگاه و جامعه، تمام تلاش خود را در جهت علم‌ آموزی، پژوهشگری، حرفه مندی، نوع دوستی ، پاسخگویی و مسئولیت پذیری اجتماعی بکار می گیریم.
  • ما نسبت به صیانت ازحقوق استاد، همکار، دانشجو و مددجویان متعهد هستیم و ارتقای اخلاق حرفه ای و تلاش برای خود سازی را بهترین مسیر برای رعایت و حفظ آن می دانیم.
  •  ما افزایش مستمر صلاحیت حرفه ای، مهارت های ارتباطی و اجتماعی راوظیفه خود می دانیم و مســئولیت تمام تصــمیمات و اقــدامات خــود را برعهــده گرفتــه و خود را نسبت بــه حرفه، مــردم و مراجــع ذیصــلاح پاسخ گو می دانیم.
  • ما خود را بخشی از سیستم آموزش وسلامت کشور می دانیم و معتقد هستیم برای رشد و توسعه دانشگاه و سیستم سلامت کشور باید فرهنگ کار تیمی وهماهنگی با سایر حرفه ها، گروه ها و نهادهای اجتماعی را در خود ارتقاء ببخشیم.
  • ما خود را موظف به حفظ منافع و منابع مادی، معنوی جامعه، دانشگاه و دانشکده دانسته و از وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به آنها جلوگیری می کنیم.
  • ما مراقب و عامل به وظایف و اختیارات خود در هر موقعیت و نقشی که می پذیریم هستیم.
آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۱