رییس دفتر

تعداد بازدید:۵۰۴۶

‌نام و نام خانوادگی: بهنام جاهد

سمت: مسئول دفتر

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۰۵ نمابر: ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۰۴

شرح وظایف

  • دریافت نامه ها، اوراق پرونده ها وسایر مکاتباب رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات وجریان آنها در دفاتر اندیکاتور واندیکس تفکیک وتوزیع نامه ها وگزارشات وسایر مکاتبات بین افراد مربوطه و پیگیری کردن آنها
  • انجام اقدامات لازم در زمینه ای نگهداری وبایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها وگزارشات وسایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محلهای مخصوص
  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
  • تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب ووقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص وموسسات ذیربط وواحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده ودرصورت لزوم پیگیری آنها
  • آماده کردن سوابق وپرونده های مربوطه به کمسیونهائی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود ومطلع ساختن افراد شرکت کننده در جلسه
  • پاسخگوئی به مراجعین وراهنمایی آنها درصورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان ومراجعه کنندگانی که تقاضای آن بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.
  • تهیه پیش نویس برخی از نامه ها وگزارشات وجدولهای مختلف به زبان فارسی ومحتملا خارجی انجام سایر امور ارجاعی مربوطه به شغل وانجام امورات مربوطه به فاکس

 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۵
-->