دکتر معصومه آقامحمدی

تعداد بازدید:۱۱۳۳

دکتر معصومه آقامحمدی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.agamohammadi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر معصومه آقامحمدی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
پاتو فیزیو لوژی طرح درس 1     1 ارشد داخلی جراحی 402 شنبه 1--3 9
مراقبتهای ویژه غدد طرح درس 0.5     1 ارشد ویژه 4012 شنبه 1--3 سالن یو
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای گوارش) طرح درس 1     1 فوریتهای پزشکی  401 یکشنبه 10--12 4
پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی طرح درس 0.7     1 ارشد داخلی جراحی 401 چهار شنبه  3--5 9
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 غدد  طرح درس 1.1     1 پرستاری 4001 سه شنبه 8--10 1
روش تحقیق پیشرفته طرح درس 1 0.25   1 ارشد داخلی جراحی 402 چهار شنبه  1--3 سالن یو
اورژانس های داخلی 3( اورژانسهای تنفسی، غدد، متابولیک، آلرژیک و مسمومیت) طرح درس 0.5     1 فوریتهای پزشکی 400 یکشنبه 1--3 4
نظریه ها، الگو های پرستاری و کاربرد آن طرح درس 0.75   0.25 1 ارشد اورژانس 402 چهار شنبه  3--5 9
آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->