دکتر محمدعلی محمدی

تعداد بازدید:۱۹۱

دکتر محمدعلی محمدی

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

ارتباط با مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

 

تحصیلات: دکترای تخصصی آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   33729322- 045

پست الکترونیکی: m.mohammadi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به آقای دکتر محمدعلی محمدی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
روش تحقیق پیشرفته طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   1 1.25 ارشد ویژه 14002
آمار حیاتی مقدماتی  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   3 2.50 پرستاری 991
تحقیق در پرستاری  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   3 1.50 پرستاری 991
پرستاری بهداشت محیط  طرح درس کوریکولوم 1     1 1.00 پرستاری 982
پرستاری سلامت جامعه  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 1.50 پرستاری 991
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران طرح درس کوریکولوم 1     1 1.00 پرستاری 992
آمار طرح درس کوریکولوم 1 0.5   1 2.50 ارشد ویژه 14002
کارورزی بهداشت، پزشک خانواده بازدید منزل طرح درس کوریکولوم     1.5 1 3.38 ارشد داخلی جراحی 99
ارائه خدمات سلامت در فوریتها، حوادث و بلایا طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد اورژانس 1400
روش تحقیق در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 1.42 اتاق عمل 98

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

برنامه هفتگی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدی -  نیمسال اول تحصیلی1400-1401

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

شنبه

آمار پیشرفته (نظری)

ارشد داخلی جراحی-400

آمار پیشرفته (عملی)

ارشد داخلی جراحی-400

بیماریهای مزمن

ارشد داخلی جراحی 99

یکشنبه

آمار حیاتی

کارشناسی پرستاری .

آمار حیاتی

اتاق عمل

پدافند غیر عامل

ارشد داخلی جراحی 99

دوشنبه

بازدید از فیلد های بالینی

آمار حیاتی عملی (عملی)

کارشناسی پرستاری

اپیدمیولوژی

کارشناسی پرستاری

پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی پرستاری

سه شنبه

حضور در اتاق

مشاوره دانشجویان کارشناسی و ارشد

حضور در اتاق

تحقیق در پرستاری

کارشناسی پرستاری

گروه های آسیب پذیر

ارشد اورژانس 99

چهارشنبه

حضور در اتاق

پرستاری بهداشت محیط

کارشناسی پرستاری

مراقبت پرستاری در منزل

کارشناسی پرستاری

 

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->