ارشد مامایی ۹۹

تعداد بازدید:۵۳۸

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی ارشد مامایی

آرایش دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی ارشد مامایی 99 در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
بارداری و زایمان و پدیده های نو.ین در مامایی(2) کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم معصومه رستم نژاد
بارداری و زایمان و پدیده های نو.ین در مامایی(2) کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) کوریکولوم     0.5 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم رویا نیکجو
اپیدمیولوژی خانواده و جامعه کوریکولوم 0.75     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
بیماریهای زنان و نازایی کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر پوران اخوان اکبری
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) کوریکولوم     0.5 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم سوسن هوشمندی
بیماریهای زنان و نازایی کوریکولوم     0.25 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم حبیبه صالحی
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) کوریکولوم 0.5     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر آیدا وکیلی 
اپیدمیولوژی خانواده و جامعه کوریکولوم   0.5 1 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت آقای دکتر بهزاد داورنیا
اپیدمیولوژی خانواده و جامعه کوریکولوم 0.37     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت آقای دکتر سعید حسینی اصل
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) کوریکولوم 0.5     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا میرزایی
بیماریهای زنان و نازایی کوریکولوم 1   0.5 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا میرزایی
اپیدمیولوژی خانواده و جامعه کوریکولوم 0.37     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت آقای دکتر فرهاد جدی
بیماریهای زنان و نازایی کوریکولوم     0.25 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم رافت کاظم زاده 
طرح درس و برنامه ریزی درسی و طراحی و ارزشیابی سیستم های آموزشی کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر ناهید احمدیان یزدی
طرح درس و برنامه ریزی درسی و طراحی و ارزشیابی سیستم های آموزشی کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت آقای دکترعزیز کامران

 

 

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰
-->