دکتر فاطمه ابراهیمی

تعداد بازدید:۱۷۲

 

 

 

دکتر فاطمه ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی روان پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.ebrahimi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم دکتر فاطمه ابراهیمی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
پرستاری بهداشت روان  کوریکولوم 2     1 پرستاری 991 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
پرستاری بیماریهای روان  کوریکولوم 2     1 پرستاری 982 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
روان شناسی فردی و اجتماعی  کوریکولوم 2     1 پرستاری 4001 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان کوریکولوم     1 5 پرستاری 981 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
کار آموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان کوریکولوم     0.45 1 ارشد ویژه 992 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس (پرستاری اورژانس 2) کوریکولوم 0.2   0.5 1 ارشد اورژانس 99 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
نیاز های ویزه گروههای آسیب پذیر در حوادث و فوریتها کوریکولوم 0.4     1 ارشد اورژانس 99 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
جامعه شناسیب و روانشناسی در فوریتها و حوادث و بلایا کوریکولوم 0.5     1 ارشد اورژانس 400 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
پرستاری داخلی جراحی 1 کوریکولوم 0.5     1 ارشد اورژانس 400 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
بهداشت روان در اتاق عمل کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 98 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
مراقبتهای ویژه  اعصاب و روان کوریکولوم 0.5     1 ارشد ویژه 992 بلوپرینت خانم دکتر فاطمه ابراهیمی

 

برنامه هفتگی استاد گرامی دکتر ابراهیمی- نیمسال اول تحصیلی1400-1401

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

پرستاری بیماریهای روان

کارشناسی پرستاری

یکشنبه

کارآموزی

کارآموزی

بهداشت روان در اتاق عمل

اتاق عمل

پرستاری بهداشت روان

کارشناسی پرستاری

دوشنبه

بازدید از فیلد های بالینی

کارآموزی

روانشناسی فردی - اجتماعی

کارشناسی پرستاری

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

گروه های آسیب پذیر

ارشد اورژانس 99

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->