دکتر پوران اخوان اکبری

تعداد بازدید:۱۸۹

دکتر پوران اخوان اکبری

مدیر گروه مامایی

تحصیلات: دکتری تخصصی بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   ۳۳۷۱۴۴۳۷-۰۴۵

پست الکترونیکی:p.akhavanakbari@ arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم دکتر پوران اخوان اکبری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
کار آموزی مفاهیم مامایی 1 طرح درس کوریکولوم     0.8 1 1.69 ارشد مامایی 1400
فیزیو پاتولوی و بیماریهای داخلی 2 طرح درس کوریکولوم 2     1 2.00  مامایی 99
فینال طرح درس کوریکولوم   1.5   1 2.00 مامایی 96
شناخت نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه طرح درس کوریکولوم     0.3 1 0.56 ارشد مامایی 1400
سمینار در تحقیق طرح درس کوریکولوم 0.25 0.5   1 1.37 ارشد مامایی 1400
جامعه شناسی و آسیب شناسی های اجتماعی زنان طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد مامایی 1400
کار آموزی  درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 1 1.50 مامایی 97
تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.50  مامایی 98

 

برنامه کلاسی خانم دکتر پوران اخوان اکبری در نیمسال تحصیلی جاری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / دانشکده پرستاری و مامایی             برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  دکتر اخوان اکبری   در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

کارآموزی: 14/10-11/10

فیزیوپات:12/8-11/8

مامایی 99

فیزیوپات داخلی 1

ارشد مامایی 1400

روش تحقیق

یکشنبه

ارشد مامایی 1400

مشاوره در مامایی

ارشد مامایی 99

بیماری زنان

کارآموزی: 14/10-11/10

فیزیوپات:12/8-11/8

دوشنبه

ارشد مامایی 1400

زبان تخصصی

کارآموزی: 14/10-11/10

فیزیوپات:12/8-11/8

کارآموزی: 14/10-11/10

فیزیوپات:12/8-11/8

سه شنبه

کارآموزی: 14/10-11/10

چهارشنبه

مامایی 99

زبان تخصصی

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->