ریاست

تعداد بازدید:۱۸۲۳۱

دکتر ناصر مظفری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتری ( p.h.D ) آموزش پرستاری

 

شماره تماس مستقیم: ۳۳۷۲۸۰۰۵؛ دورنویس: ۳۳۷۲۸۰۰۴
پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی:
 n.mozaffari@arums.ac.ir

 

 

ماموریت (Mission)

ماموریت این دانشکده تربیت  نیروی انسانی حرفه ای ( متخصص، متعهد، خلاق متفکر و کارآمد) در یک بستر مناسب بر اساس باورها و ارزش های علمی فرهنگی و معنوی در مقاطع تحصیلی مختلف برای ارائه خدمات پرستاری مامایی اتاق عمل و فوریتهای پزشکی بر اساس بالاترین استانداردها و متناسب با نیازهای در حال تغییر جامعه است.

 

ارزشها و باورها(Values & Beliefs)

ارزش های سازمانی زیربنای فرهنگ سازمانی است. اصول و راهنمای دانشکده پرستاری و مامایی در تصمیمات و رفتارهای مطابق با موارد زیر خواهد بود:

1- خلاقیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل تصمیمات

2-خدامحوری ،نوع دوستی، حفظ کرامت انسانی ذینفعان

3- شفافیت، کارایی و اثربخشی

4- رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای پژوهشی و آموزشی

5- روزآمدی، دانش گرایی و شایسته‌سالاری

6-احترام متقابل و ارتباط حرفه ای

7-مشارکت نوآوری و کار گروهی

8-  بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های فردی، اجتماعی و حرفه ای

 

شرح وظایف رئیس دانشکده

 • تعیین و ابلاغ خط مشی اجرائی دانشکده در قالب سیاستهای علمی و پژوهشی و اداری دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ می شود .
 • ایجاد ھماھنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوھشی، اداری و مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوھشی اعضای ھیات علمی
 • ارزیابی و ھماھنگ کردن کلیه فعالیتھای واحدھای تابعه
 • نظارت بر کار شوراھای مختلف دانشکده
 • ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به ریاست دانشگاه
 • پیشنھاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروھھا
 • ایجاد ارتباط مناسب بین دانشکده و سایرنهادها و دستگاههای اجرائی به منظور پیشبرد اهداف دانشکده
 • نظارت بر عملکرد کادر غیرھیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنھا با مشارکت مدیران واحدھای تابعه
 • بررسی و برآورد نیازھای مالی، استخدامی، تجھیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول
 • شرکت درشوراھای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراھا به اعضای ھیات علمی و کارکنان و دانشجویان
 • بررسی صلاحیت معاونان، گروھھا و اظھارنظر و اقدام لازم درباره آنان
 • پیشنھاد بودجه سالانه دانشکده
 • امضاء کلیه اسناد مربوط به امور مالی دانشکده در حدود اختیارات
 • پیگیری ایجاد فضای مناسب و فراهم نمودن امکانات لازم جهت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اساتید، کارکنان  و دانشجویان
 • نظارت و پیگیری روند تبدیل وضعیت اساتید دانشکده  مطابق با ضوابط و ایین نامه ها
 • تایید و یا امضاء احکام تشویق، توبیخ و انتصاب و ترفیع و....پرسنل با توجه به پیشنهادها و سوابق مربوطه
 • ارزشیابی مداوم عملکرد سازمان و پرسنل وتکمیل فرم های مربوطه و اقدام بر اساس  نتایج جهت ارتقای عملکرد
 • انجام سایر امور محوله بر اساس سیاست های دانشگاه

 

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۴۰۲
-->