کمیته برنامه ریزی

تعداد بازدید:۲۴۹۸

مسئول کمیته

 

نام و نام خانوادگی : آقای محمدتقی سوادپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

رتبه علمی: هیئت علمی

پست الکترونیک: m.savadpour@arums.ac.ir

شمار تماس: 045-33726085 داخلی 220

اعضای کمیته:

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

1

آقای دکتر ناصر مظفری

دکتری تخصصی پرستاری

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی- هیئت علمی

پرستاری مراقبت های ویژه

2

آقای دکتر عقیل حبیبی

دکتری تخصصی پرستاری

معاون آموزشی

پرستاری داخلی - جراحی

3

آقای دکتررجب دشتی کلانتر

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی، مدیر دفتر توسعه آموزش

پرستاری مراقبت های ویژه

4

خانم فیروزه اسدزاده

کارشناسی ارشد مامایی، دکترای مدیریت آموزشی

هیئت علمی

مامایی

5

خانم معصومه رستم نژاد

کارشناسی ارشد مامایی

هیئت علمی

مامایی

6

خانم دکتر فاطمه ابراهیمی

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

پرستاری داخلی-جراحی

7

خانم نازیلا وثوقی

کارشناسی ارشد پرستاری

مسئول اداره آموزش

فوریت های پزشکی و اورژانس

8

آقای محمدتقی سوادپور

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی و مسئول کمیته

پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی

 

اهداف کمیته برنامه ریزی درسی

 1. مشارکت وهمکاری مستمر با واحد برنامه ریزی درسی اداره آموزش دانشکده (دروس تئوری و بالینی )
 2. برگزاری جلسات مستمر طی هر ترم تحصیلی برنامه ریزی درسی با مسئولین برنامه ریزی دروس تئوری و بالینی پرستاری و مامایی
 3. بررسی آرایش دروس رشته ها
 4. پیگیری برنامه های آموزشی (تئوری و بالینی) هرنیمسال تحصیلی
 5. دریافت طرح دوره و طرح درس های تئوری و بالینی از مدیران گروه های آموزشی
 6. همکاری در ارزیابی و باز بینی طرح دوره و طرح دروس توسط گروه های آموزشی
 7. قراردادن طرح دوره و طرح دروس اساتید گروه های آموزشی بر روی وب سایت دانشکده
 8. ارائه بازخورد طرح دوره و طرح دروس به اساتید گروه ها
 9. انجام مطالعات مرتبط با کوریکولوم های آموزشی و محتویات آنها

فعالیت های انجام شده و در حال انجام:

 1. طرح تحقیقاتی ملی بازنگری وتخصصی سازی کوریکولوم کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی (مصوب مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی)
 2. بازنگری کوریکولوم کارشناسی فوریت های پزشکی
 3. بازنگری کوریکولوم کارشناسی ارشد مامایی
 4. بازنگری کوریکولوم کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
 5. بازنگری کوریکولوم کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
 6. بازنگری کوریکولوم کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی)
 7. آرایش دروس ترمی تمامی رشته ها
 8. مدیریت کارگاه های کوریکولومی رشته ها
 9. ارزیابی طرح درس ها

مطالب مرتبط با کمیته برنامه ریزی درسی:

 1. فرم طرح دوره و طرح درس حضوری (خام)
 2. فرم طرح دوره (مجازی)
 3. فرم بازنگری دروس نظری عملی
 4. فرم ارزیابی طرح درس
 5. طرح درس های اساتید
آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->