ارشد پرستاری اورژانس ۴۰۰

تعداد بازدید:۷۳۰

برنامه آموزشی (کوریکولوم)  کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری اورژانس

آرایش دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 400

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای 1     1 ارشد اورژانس 400 آقای دکتر ناصر مظفری
اپیدمیولوژی فوریتها 1     1 ارشد اورژانس 400 آقای دکتر عقیل حبیبی
جامعه شناسی و روانشناسی در فوریتها، حوادث و بلا یا 0.5     1 ارشد اورژانس 400 آقای دکتر عقیل حبیبی
آمار و روش تحقیق  1.25 0.25   1 ارشد اورژانس 400 خانم دکتر منصوره کریم الهی
پرستاری داخلی جراحی 1     1 1 ارشد اورژانس 400 خانم دکتر منصوره کریم الهی
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 0.5 0.5   1 ارشد اورژانس 400 خانم دکتر منصوره کریم الهی
پرستاری داخلی جراحی 1 0.5     1 ارشد اورژانس 400 آقای دکترمهدی حیدر زاده
داروشناسی اورژانس   0.5   1 ارشد اورژانس 400 خانم شهره مشفقی
جامعه شناسیب و روانشناسی در فوریتها و حوادث و بلایا 0.5     1 ارشد اورژانس 400 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
پرستاری داخلی جراحی 1 0.5     1 ارشد اورژانس 400 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
آمار و روش تحقیق 1.25 0.25   1 ارشد اورژانس 400 آقای دکتر فیروز امانی
سیستم های اطلاع رسانی سلامت در اورژانسهای پیش بیمارستانی و بیمارستانی 0.5   0.5 1 ارشد اورژانس 400 آقای دکتر کمال ابراهیمی
داروشناسی اورژانس 1.5     1 ارشد اورژانس 400 آقای دکتر کیوان امیر شاهرخی
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰
-->