خانم سودابه محمدی

تعداد بازدید:۱۲۵

خانم سودابه محمدی

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: s.mohammadi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم سودابه محمدی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه / فردو خانواده / محیط کوریکولوم     1 1 پرستاری 981 بلوپرینت خانم سودابه محمدی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان (3)(قلب) کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 بلوپرینت خانم سودابه محمدی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(قلب) کوریکولوم     1 1 پرستاری 971 بلوپرینت خانم سودابه محمدی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل (سوختگی) کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 بلوپرینت خانم سودابه محمدی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(ارتوپدی) کوریکولوم     1 1 پرستاری 971 بلوپرینت خانم سودابه محمدی

 

برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  خانم سودابه محمدی در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

     دانشگاه علوم پزشکی  اردبیل

 دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه هفتگی

نام استاد

 خانم  سودابه محمدی

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت12-10

ساعت 15-13

ساعت17-15

شنبه

کارآموزی سلامت فرد و خانواده: 25/8-19/8

کودک سالم: 14/10 -3/9

عرصه: 2/9- 20/7

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

کارآموزی سلامت فرد و خانواده: 25/8-19/8

کودک سالم: 14/10 -3/9

عرصه: 2/9- 20/7

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

کارآموزی سلامت فرد و خانواده: 25/8-19/8

کودک سالم: 14/10 -3/9

عرصه: 2/9- 20/7

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

کارآموزی سلامت فرد و خانواده: 25/8-19/8

کودک سالم: 14/10 -3/9

عرصه: 2/9- 20/7

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

کارآموزی سلامت فرد و خانواده: 25/8-19/8

کودک سالم: 14/10 -3/9

عرصه: 2/9- 20/7

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

پنجشنبه

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->