کارشناسی پرستاری ۹۶۲

تعداد بازدید:۶۷۲

برنامه آموزشی(کوریکولوم) کارشناسی پرستاری 

 

کارگاه های آموزشی برای ترم هفت کارشناسی پیوسته پرستاری:

اعتبار بخشی  (4 ساعت)

جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده(4 ساعت)

آشنایی با مخاطرات شغلی(4 ساعت)

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 962 (ترم هفت) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کارآموزی  درعرصه  مراقبت های ویزه (دیالیز) طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 962 خانم دکتر مینا نهامین
کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان (ارتوپدی) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری- 962 آقای دکتر محمود شمشیری
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان / سالمندان  (نورولوژی زنان) طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 962 خانم اکرم الفبایی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(اورژانس) طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری- 962 خانم نگین اسلام زاده
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان (داخلی) طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 962 خانم فاطمه بهرامی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(قلب) طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 962 خانم سودابه محمدی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(اورتوپدی) طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری- 962 آقای بیژن علیزاده
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 962 خانم فرح وش پروین درآباد
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه(سوختگی) طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 962 خانم سودابه محمدی
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه(CCU) طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 962 خانم ایراندخت الهیاری
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه(CCU) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری- 962 خانم زهرا سلامی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(ارولوژی) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری- 962  
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه(CCU) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری- 962 خانم اکرم الفبایی

 

 

کارگاه های آموزشی برای ترم هشت کارشناسی پیوسته پرستاری:

حاکمیت بالینی (4 ساعت)

نقش پرستاران در پدافند غیرعامل (4 ساعت)

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 962 (ترم هشت) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کار آموزی در عرصه مدیریت و خدمات پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 962 خانم دکتر نازیلا وثوقی
کارورزی بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری 962 خانم دکتر نازیلا وثوقی
کارورزی درعرصه اورژانس در بحران طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 962 خانم دکتر مینا نهامین
کار آموزی در عرصه اصول مدیریت و خدمات پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 962 خانم شهره مشفقی
کارآموزی پرستاری در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 4 پرستاری 962 خانم ایراندخت الهیاری
کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادرونوزاد طرح درس کوریکولوم     1 4 پرستاری 962 خانم سکینه کریمی پور
کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادرونوزاد طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری 962 خانم  مینا پوراسمعیلی
کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 962 خانم مهرباروق

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰
-->