تفاهم نامه ها

تعداد بازدید:۳۹۶۵

۱. تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و سازمان بهزیستی اردبیل. این تفاهم نامه در ۵ صفحه تنظیم شده است. برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید.

۲. تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل با مدیریت مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان. برای مشاهده آن اینجا کلیک نمایید.

3. تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل با بیمارستان علوی. برای مشاهده آن اینجا کلیک نمایید.

4. تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل با بیمارستان فاطمی. برای مشاهده آن اینجا کلیک نمایید.

5. تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل با بیمارستان امام خمینی. برای مشاهده آن اینجا کلیک نمایید.

6. تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل با امام رضا . برای مشاهده آن اینجا کلیک نمایید.

7. تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل با بیمارستان بوعلی. برای مشاهده آن اینجا کلیک نمایید.

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۱
-->