ظرفیت کلاسهای درس دانشکده

تعداد بازدید:۷۰۱

ظرفیت کلاسهای درس دانشکده پرستاری و مامایی

شماره نام کلاس  ظرفیت متراژ ویندوز CPU رم
1 کلاس یک 25 50 هفت 32 cor i3 4
2 کلاس دو 23 47 هفت 32 cor i3 4
3 کلاس سه 13 26 هفت 32 cor i3 4
4 کلاس چهار 11 22 هفت 32 cor i3 4
5 پنج 24 48 هفت 32 cor i3 4
6 کلاس شش 17 34 هفت 32 cor i2 4
7 کلاس هفت 21 42 ده 64 cor i5 8
8 کلاس هشت 22 45 هفت 32 cor i3 4
9 کلاس نه 13 26 هفت 32 cor i3 4
10 کلاس ده 17 34 هفت 32 cor i3 4
11 سایت 36 72 ده 64 cor i5 8
12 سالن یو 25 60 هفت 32 cor i3 4
13 سالن بالا 25 60 هفت 33 cor i5 5
جمع   272        
آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۴۰۱
-->