ارشد مراقبت های ویژه ۹۹

تعداد بازدید:۶۲۸

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

آرایش دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه ورودی 99

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
مراقبتهای ویژه اعصاب و روان 1     1 ارشد ویژه 992 آقای دکتر ناصر مظفری
مراقبتهای ویژه غدد 0/5     1 ارشد ویژه 992 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
زبان  انگلیسی تخصصی  2     1 ارشد ویژه 992 آقای دکتر محمود شمشیری
مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه 1/5     1 ارشد ویژه 992 آقای دکتر بهروز دادخواه
کار آموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه     1 1 ارشد ویژه 992 آقای دکتر مهدی اجری
کار آموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان     0/55 1 ارشد ویژه 992 آقای دکتر مهدی اجری
کار آموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان     0/45 1 ارشد ویژه 992 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
مراقبتهای ویژه  اعصاب و روان 0/5     1 ارشد ویژه 992 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
روشهای آموزش به مددجو 0/5 0/5   1 ارشد ویژه 992  خانم دکتر عفت مظاهری

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰
-->